Főoldal » Hírek » Zala Vármegyei Főügyészség » Embercsempész bűnbandát fogtak el a letenyei rendőrök - a Zala Megyei Főügyészség videóüzenete elérhető

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.

Három pakisz­tá­ni beván­dor­lót akart a deb­re­ce­ni mene­kült­tá­bor­ból Olasz­or­szág­ba csem­pész­ni az a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő pakisz­tá­ni férfi, aki 2015 nya­rán meg­ál­la­po­dott alkal­mi isme­rő­se­i­vel, hogy pén­zért ille­gá­li­san Olasz­or­szág­ba jut­tat­ja őket.

A 35 éves, bün­tet­len elő­éle­tű férfi 2015. május 30-án ille­gá­lis módon érke­zett Magyar­or­szág­ra, ezért őt a mene­kült­ügyi ható­ság a deb­re­ce­ni mene­kült tábor­ban helyez­te el. Itt ismer­ke­dett meg három pakisz­tá­ni beván­dor­ló­val, akik­nek az volt a szán­dé­ka, hogy Olasz­or­szág­ba jus­sa­nak.

A férfi anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben fel­aján­lot­ta a segít­sé­gét és meg­szer­vez­te, hogy a három mig­ráns Deb­re­cen­ből vonat­tal utaz­zon Buda­pest­re, ahol egy bün­te­tett elő­éle­tű kül­föl­di isme­rő­se által veze­tett Fiat Duca­to mik­ro­busz rak­te­ré­be kel­lett elrej­tőz­ni­ük annak érde­ké­ben, hogy a sofőr őket Olasz­or­szág­ba szál­lít­sa.

A férfi tisz­tá­ban volt azzal, hogy a sze­mé­lyek érvé­nyes úti­ok­mánnyal nem ren­del­kez­nek, az állam­ha­tárt enge­dély nél­kül kíván­ják átlép­ni és a köz­re­mű­kö­dé­se fejé­ben 450,-, illet­ve 400,- eurót kért és kapott két mene­kült­től, a har­ma­dik sze­mély pedig abban álla­po­dott meg vele, hogy Olasz­or­szág­ba érke­zé­sét köve­tő­en fog fizet­ni neki 450,- eurót.

A mik­ro­buszt a magyar ható­sá­gok 2015. júli­us 8-án a lete­nyei határ­át­ke­lő­he­lyen fel­tar­tóz­tat­ták, a három pakisz­tá­ni mene­kült­nek viszont sike­rült meg­szök­nie.

Az elkö­ve­tő isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dá­sa miatt az eljá­rás fel­füg­gesz­tés­re került és csak évek­kel később került sor annak foly­ta­tá­sá­ra.

A Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat a pakisz­tá­ni férfi ellen és a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát kérve bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt vele szem­ben a Nagy­ka­ni­zsai Járás­bí­ró­sá­gon.