Főoldal » Archív » Embercsempész bűnszervezet elleni vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség hat sze­mély ellen emelt vádat vagyo­ni haszon­szer­zés cél­já­ból elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés miatt – négyük­kel szem­ben bűn­szer­ve­ze­ti elkö­ve­tés a minő­sí­tés –, és mind­egyi­kük­kel szem­ben letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 41 éves magyar férfi már hosszabb ideje fog­lal­ko­zott ember­csem­pé­szés­sel, azon­ban miu­tán koráb­bi tár­sa­it a rend­őség elfog­ta, új bűn­tár­sa­kat kere­sett 2016-ban. Egy 34 éves pakisz­tá­ni állam­pol­gár 2014-ben érke­zett Magyar­or­szág­ra, és mene­kült stá­tuszt kapott. A mene­kült férfi a meg­él­he­té­sét Görög­or­szág­ban, Szer­bi­á­ban, illet­ve Német­or­szág­ban élő isme­rő­sei anya­gi támo­ga­tá­sá­val abból pró­bál­ta fedez­ni, hogy Magyar­or­szág terü­le­té­re ille­gá­li­san érke­zett sze­mé­lyek Auszt­ria, illet­ve más Euró­pai Uniós tag­ál­lam felé tör­té­nő tovább szál­lí­tá­sát szer­vez­te. Így került kap­cso­lat­ba a 41 éves fér­fi­val, aki bevon­ta az elkö­ve­tés­be egy 54 éves barát­ját és annak élet­tár­sát, egy 42 éves nőt, akik­nek elmond­ta, hogy – töb­bek között – a pakisz­tá­ni férfi is meg­bí­zó­juk lesz. Az 54 éves férfi, aki­nek a párja csak alka­lom­sze­rű­en műkö­dött közre az elkö­ve­tés­ben, a vég­re­haj­tás­ba beszer­ve­zett egy rossz anya­gi körül­mé­nyek között élő 42 éves fér­fit is, sofőr­nek.

Az így lét­re­jött bűn­szer­ve­zet egy cseh for­gal­mi rend­szá­mú, söté­tí­tett üvegű, ülés­ki­vé­tel­lel átala­kí­tott kis­busszal és egy úgy­ne­ve­zett fel­ve­ze­tő autó­val kezd­te meg tevé­keny­sé­gét a szerb-magyar határ­tól Nyugat-Európa felé, jel­lem­ző­en a magyar-osztrák hatá­rig, több­nyi­re éjsza­ka. A meg­bí­zá­si díja­kat a 41 éves férfi szed­te be, és osz­tot­ta szét tár­sai között. A cso­port több mint 100 – afgán, pakisz­tá­ni, bang­la­de­si – sze­mélyt csem­pé­szett át Magyar­or­szá­gon Auszt­ri­á­ba. Egy fuvar­nál a főszer­ve­ző 41 éves fér­fit tár­sai kihagy­ták az üzlet­ből, egy másik eset­nél pedig a 42 éves sofőr férfi Olasz­or­szág­ba vitt volna afgán állam­pol­gá­ro­kat, azon­ban a hor­vát ható­sá­gok elfog­ták. Miu­tán vissza­tér­he­tett Magyar­or­szág­ra, foly­tat­ta tevé­keny­sé­gét tár­sa­i­val, sőt még beszer­ve­zett egy 31 éves fér­fit is, akit később a rend­őr­ség szin­tén intéz­ke­dés alá vont.

Az elkö­ve­tés­nek a magyar rend­őr­ség vetett véget, amely a hat ter­helt­ből négyet őri­zet­be vett 2017-ben.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a hat ter­helt ellen minő­sí­tett eseti ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat, négyük­kel szem­ben bűn­szer­ve­ze­ti elkö­ve­tés miatt. A vád tár­gyá­vá tett cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le­i­nek – a vád­lot­tak cse­lek­mé­nye­i­hez iga­zo­dó – alsó hatá­ra két év, felső hatá­ra huszon­öt év.

Az ügy­ben három vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.