Főoldal » Hírek » Embercsempész bűnszervezet tagjait ítélte el a Pécsi Ítélőtábla

Az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő jog­erős dön­tést hozott az íté­lő­táb­la annak a kül­föl­di állam­pol­gá­rok­ból álló ember­csem­pész szer­ve­zet­nek az ügyé­ben, ame­lyek tag­jai 2016-ban mig­rán­sok tucat­ja­i­nak nyúj­tot­tak segít­sé­get az állam­ha­tár ille­gá­lis átlépéséhez.

A bűn­szer­ve­ze­tet egy afgán állam­pol­gár működ­tet­te, aki 3 afgán, egy pakisz­tá­ni, két indi­ai, egy belga, egy román és egy albán állam­pol­gár­sá­gú vádlott-társaival egy Magyar­or­szá­gon műkö­dő, de kiter­jedt, orszá­go­kon átíve­lő ember­csem­pész szer­ve­ze­tet hozott létre, és 2016. novem­be­ré­ig irá­nyí­tot­ta azt. Ennek során meg­szer­vez­te, hogy a Szer­bia felől Magyar­or­szá­gon átutaz­ni kívá­nó menekült-csoportokat össze­gyűjt­sék, a szerb-magyar határ­hoz kísér­jék, a hatá­ron ille­gá­li­san átlép­tes­sék, majd Magyar­or­szág terü­le­té­ről szál­lí­tó, illet­ve „fel­ve­ze­tő” gép­ko­csik­kal az orszá­gon átha­lad­va Szlo­vé­nia, Auszt­ria, eset­leg Szlo­vá­kia terü­le­té­re eljut­tas­sák őket.

A Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék első­fo­kon a vád­lot­tak bűnös­sé­gét – a vád­nak meg­fe­le­lő­en - foly­ta­tó­la­go­san, társ­tet­tes­ként, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben álla­pí­tot­ta meg. Ezért 2019 novem­be­ré­ben a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jét 11 év, tár­sa­it 1 év 6 hónap­tól 6 év 6 hóna­pig ter­je­dő, külön­bö­ző tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, és kiuta­sí­tot­ta őket Magyar­or­szág területéről.

A védel­mi fel­leb­be­zé­sek foly­tán másod­fo­kon eljá­ró Pécsi Íté­lő­táb­la - a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve - a vád­lot­tak bűnös­sé­gét meg­ál­la­pí­tó első­fo­kú íté­le­tet helybenhagyta.