Főoldal » Hírek » Embercsempész csoport tagjainak letartóztatását indítványozta az ügyészség - rendőrségi fotókkal - Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség egy hosszú ideje műkö­dő, ille­gá­lis határ­sér­tők szál­lí­tá­sá­ra sza­ko­so­dott bűnö­zői cso­port tag­ja­i­nak letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a tár­sa­ság tag­jai 2022 nyara óta vet­tek részt a Csongrád-Csanád vár­me­gye déli határ­sza­ka­szán zajló ember­csem­pé­sze­ti tevé­keny­ség­ben. A 2023. júni­us 7-én meg­tar­tott rend­őri akció kere­té­ben elfo­gott és elő­ál­lí­tott két férfi közel egy év alatt, mint­egy 25 eset­ben műkö­dött közre a szerb-magyar állam­ha­tá­ron ille­gá­lis módon belép­te­tett kül­föl­di­ek­nek a nyu­ga­ti ország­ha­tár­hoz való elszál­lí­tá­sá­ban.

A bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás­ban a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát a szökés-elrejtőzés, a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a mai napon tar­tan­dó ülé­se­in fog dön­te­ni.

Az eset kap­csán a nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/felszamoltak-a-csempeszbandat