Főoldal » Archív » Embercsempész előzetes letartóztatása Győrben

A Győri Járá­si Ügyész­ség a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság a kény­szer­in­téz­ke­dést az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a szö­kés és elrej­tő­zés, az eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, vala­mint a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lyé­re tekin­tet­tel egy hónap­ra elren­del­te. A hatá­ro­zat jogerős

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye