Főoldal » Archív » Embercsempész és hosszú idő óta illegális határátlépő is bíróság előtt

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy albán állam­pol­gár­sá­gú ille­gá­lis határ­át­lé­pőt, ille­tő­leg a Makói Járá­si Ügyész­ség elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te egy román állam­pol­gár­sá­gú iraki embercsempésznek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az iraki szár­ma­zá­sú de román állam­pol­gár­sá­gú ember­csem­pész a múlt hét szom­bat­ján éjfélt köve­tő­en a román-magyar határ­sza­ka­szon kísé­relt meg isme­ret­le­nül maradt tár­sá­val öt egyip­to­mi állam­pol­gárt Magyar­or­szág terü­le­té­re csem­pész­ni Nagy­lak kül­te­rü­le­tén. A gya­nú­sí­tot­tat és az öt ille­gá­lis határ­át­lé­pőt a rend­őrök fel­tar­tóz­tat­ták, míg a gya­nú­sí­tott isme­ret­len társa vissza­sza­ladt Romá­nia terü­le­té­re a zöld hatá­ron át.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés és elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét. Az indít­vány­nak a bíró­ság helyt adott, a kény­szer­in­téz­ke­dést elren­del­te, amellyel szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be, így az nem emel­ke­dett jogerőre.

Mind­ezen túl­me­nő­en ugyan­eb­ben az idő­ben, de már Bács­bor­sod kül­te­rü­le­tén a rend­őrök elő­ál­lí­tot­tak egy albán állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki rövid­del azt meg­elő­ző­en lépett be Magyar­or­szág terü­le­té­re Szer­bi­á­ból a szerb-magyar hatá­ron fel­ál­lí­tott kerí­té­sen átmász­va. A rend­őr­jár­őr Bács-Borsod bel­te­rü­le­tén a gya­nú­sí­tot­tat elő­ál­lí­tot­ta és intéz­ke­dés alá vonta.

A határ­zár til­tott átlé­pé­sé­nek bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a vád­lot­tat bíró­ság elé állí­tot­ta. A bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben jog­erő­sen Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő 1 év kiuta­sí­tást sza­bott ki büntetésül.

S z e g e d, 2016. szep­tem­ber 27.

Dr. Kopasz Zsolt

főügyész

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye