Főoldal » Hírek » Embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak a Pest megyei fér­fi­nak, akit szer­dán dél­után fog­tak el öt határ­sér­tő­vel a jár­mű­vé­ben, Szaty­maz közelében.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett, ami­kor őt az M5-ös autó­pá­lya Szaty­ma­zi Pihe­nő­he­lyén a Sze­ge­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai iga­zol­ta­tás alá von­ták. Az intéz­ke­dés során a jár­mű­ből őt fő, magu­kat szír állam­pol­gár­nak valló utas szállt ki, akik Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

A gya­nú­sí­tott által szál­lí­tott sze­mé­lyek koráb­ban ille­gá­li­san lép­ték át a román-magyar állam­ha­tárt, mely­ről a gya­nú­sí­tott is tudo­más­sal ren­del­ke­zett, mikor őket gép­jár­mű­vé­be fel­vet­te, és velük Magyar­or­szág bel­se­je felé indult.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét a szökés-elrejtőzés veszé­lyé­re, a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel indítványozta.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján tar­tan­dó ülé­sen fog dönteni.