Főoldal » Hírek » Embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - rendőrségi fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a kül­föl­di fér­fi­nak, akit a rend­őrök szer­da este ember­csem­pé­szé­sen értek tetten.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi egy len­gyel honos­sá­gú gép­jár­mű­vel azért érke­zett Magyar­or­szág­ra, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pők Nyugat-Európába csem­pé­szé­sé­ben működ­jön közre. Az isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó­i­tól kapott uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en a férfi 2022. május 4-én, este, a szerb-magyar állam­ha­tár köze­lé­be haj­tott. Itt hama­ro­san meg­je­lent 4 pakisz­tá­ni állam­pol­gár, aki­ket koráb­ban isme­ret­le­nek ille­gá­lis módon kísér­tek át a hatá­ron. A meg­adott jel­szó elhang­zá­sa után a gya­nú­sí­tott fel­vet­te őket a jár­mű­vé­be, és velük az autó­pá­lya irá­nyá­ba indult. A rend­őrök a gép­ko­csit az M5-ös autó­pá­lya szaty­ma­zi fel­haj­tó­ja köze­lé­ben ellen­őriz­ték, majd a gya­nú­sí­tot­tat elő­ál­lí­tot­ták és őri­zet­be vették.

A férfi uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek, s ezzel a gya­nú­sí­tott is tisz­tá­ban volt.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon tar­tan­dó ülé­sen fog dönteni.

A rend­őr­sé­gi akci­ó­val kap­cso­la­tos képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/ujabb-elfogott-embercsempesz-csongrad-csanad