Főoldal » Archív » Embercsempészek Baranyában

A Bara­nya Megyei Rendőr-főkapitányság ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást két szerb és három magyar állam­pol­gár­ral szem­ben, akik bang­la­de­si illet­ve pakisz­tá­ni sze­mé­lye­ket pró­bál­tak meg ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba szállítani.

A két szerb szár­ma­zá­rú férfi 2017. szep­tem­ber 24-én hét, magát pakisz­tá­ni illet­ve bang­le­da­si állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt pró­bált meg gép­ko­csi­já­ban Auszt­ri­á­ba fuva­roz­ni, míg a három magyar férfi 11 pakisz­tá­ni sze­mélyt vitt kis­busszal Pécs­ről Szi­get­vár­ra, azért, hogy őket jog­el­le­ne­sen Auszt­ri­á­ba juttassák.

A két szerb elkö­ve­tőt 2017. szep­tem­ber 24-én, kora haj­nal­ban Sátor­hely köze­lé­ben, míg a három magyar elkö­ve­tőt Pécsett, a város hatá­rá­hoz közel iga­zol­tat­ták a rend­őrök, majd őri­zet­be vet­ték és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki őket.

Az ügyész­ség vala­mennyi gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indítványozta.

A Pécsi Járás­bí­ró­ság helyt adott az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak, és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a kény­szer­in­téz­ke­dés fel­té­te­lei fenn­áll­nak, ezért 30 napra elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letartóztatását.