Főoldal » Hírek » Embercsempészek ellen emelt vádat az ügyészség - fotóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két len­gyel és egy ukrán férfi ellen, akik Nyugat-Európába tartó mene­kül­te­ket igye­kez­tek átjut­tat­ni ille­gá­li­san a magyar-szlovák határon.

A vád­irat sze­rint a 22 éves ukrán férfi 2022 júni­u­sá­ban egy cseh rend­szá­mú jár­mű­ben 21 magát szír, vala­mint 6 magát afgán állam­pol­gár­nak valló – Magyar­or­szág terü­le­tén ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó – sze­mély­nek segí­tett anya­gi haszon­szer­zés végett a szlovák-magyar hatá­ron tör­té­nő enge­dély nél­kü­li átlé­pés­ben. A férfi Szé­csény­ben, már az ország­ha­tár köze­lé­ben egy rend­őri ellen­őr­zés alkal­má­val lebukott.

2022 júli­u­sá­ban egy 28 éves len­gyel sofőr szin­tén pén­zért, ugyan­csak a magyar-szlovák határ felé szál­lí­tott hét, magát szír állam­pol­gár­nak valló mene­kül­tet ille­gá­lis határ­át­lé­pé­sük végett, őt egy Rét­sá­gon tar­tott rend­őri ellen­őr­zés buk­tat­ta le.

2022 augusz­tu­sá­ban egy 45 éves len­gyel féri öt szír állam­pol­gárt szál­lí­tott – ugyan­csak pén­zért – a magyar-szlovák határ felé, hogy ille­gá­li­san Nyugat-Európába vigye őket, de Balas­sa­gyar­ma­ton egy rend­őri ellen­őr­zés során lebuk­tak, két mene­kült az autó utas­te­ré­ből, másik két sze­mély a cso­mag­tar­tó­ból került elő. 

Az ember­csem­pé­szek a mene­kül­te­ket a déli határ­tól tartó több órás autó­úton össze­zsú­fol­va, ülő­hely és moz­gá­si lehe­tő­ség nél­kül fuva­roz­ták, ezért a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség mind­há­rom férfi ellen a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szet miatt emelt vádat. Az ügyész­ség min­den eset­ben sza­bad­ság­vesz­tés­re, vala­mint kiuta­sí­tás­ra tett indítványt.