Főoldal » Archív » Embercsempészek elleni vádemelés Ajkán

Ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat az Ajkai Járá­si Ügyész­ség két Bács-Kiskun megyei ille­tő­sé­gű fér­fi­val szem­ben, akik 2019 októ­be­ré­ben négy török állam­pol­gárt akar­tak ille­gá­li­san Bécs­be jut­tat­ni. A vád­lot­tak­nak ezen túl har­ma­dik tár­suk­kal együtt egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt is szá­mot kell adnia a bíró­ság előtt.

A vád­irat sze­rint a két bün­te­tett elő­éle­tű - 47 és 41 éves - férfi a sza­bad­ság­vesz­té­sük vég­re­haj­tá­sa során ismer­te meg egy­mást, majd sza­ba­du­lá­su­kat köve­tő­en is bará­ti kap­cso­lat­ban marad­tak, és gép­ko­csik bon­tá­sá­ból tet­tek szert jöve­de­lem­re, 2019 nya­rán pedig elha­tá­roz­ták, hogy bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se érde­ké­ben köz­le­ke­dés­re alkal­mas gép­ko­csi­kat is beszereznek.

A fia­ta­labb vád­lott ezért 2019 augusz­tu­sá­ban – az ügy har­ma­dik vád­lott­já­nak segít­sé­gé­vel – Deve­cser­ben vásá­rolt egy for­ga­lom­ból kivont sze­mély­gép­ko­csit, mellyel már úgy men­tek Bajá­ra, hogy arra egy másik jármű rend­szám­táb­lá­it sze­rel­ték. A hamis rend­szám­mal ellá­tott gép­ko­csit később a 47 éves férfi is hasz­nál­ta, majd a jár­mű­vet 2019. októ­ber ele­jén for­ga­lom­ba helyeztették.

Rövid­del ezt köve­tő­en a két vád­lott egy har­ma­dik, isme­ret­le­nül maradt tár­suk­kal együtt, külön-külön gép­ko­csik­kal, köz­tük a for­ga­lom­ba helyez­te­tett jár­mű­vel, vala­mint egy másik for­ga­lom­ból kivont jár­mű­vel – mely­re a koráb­ban már fel­hasz­nált rend­szám­táb­lá­kat tet­ték –  Sze­ged­re utaz­tak, ahol a 47 éves vád­lott a hamis rend­szám­mal fel­sze­relt gép­ko­csi­ba négy, ille­gá­li­san Bécs­be tartó török állam­pol­gárt vett fel, akik elő­ző­leg tele­fo­nos útmu­ta­tás alap­ján Szer­bia felől lép­ték át az állam­ha­tárt. A mig­rán­sok a sofőr­nek 1000 eurót fizet­tek volna, amennyi­ben elvi­szi őket Bécsig.

A török állam­pol­gá­ro­kat szál­lí­tó vád­lott gép­ko­csi­já­val a Sze­ged – Duna­új­vá­ros - Márkó, 8. számú főút­vo­nal útiránnyal haladt Bécs felé, miköz­ben tár­sai külön jár­mű­vek­kel előt­te men­tek, hogy az eset­le­ges rend­őri ellen­őr­zést elke­rül­je. Ennek elle­né­re az Ajkai Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őre dél­előtt 11 óra körül a 8. számú főúton fel­fi­gyelt a gép­ko­csi­ra, amely a jel­zé­sük­re nem állt meg, hanem az útról letér­ve, egy fás-bokros rész­re haj­tott. A gép­ko­csit veze­tő vád­lott és uta­sai elfu­tot­tak, de a kör­nyék átvizs­gá­lá­sa során a mig­rán­so­kat elfog­ták. A sofőrt ugyan vád­lott társa a gép­ko­csi­já­ba fel­vet­te, azon­ban messze ők sem jutot­tak, mivel a kora esti órák­ban egy Herend mel­let­ti ben­zin­kút­nál a rend­őrök meg­ál­lí­tot­ták őket.