Főoldal » Archív » Embercsempészek előzetesben

A nyo­mo­zá­si bíró a Pápai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva, elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el három, az ember­csem­pé­szet minő­sí­tett ese­té­vel gya­nú­sí­tott Veszp­rém megyei fér­fi­nak, akik a nyo­mo­zás ren­del­ke­zés­re álló ada­tai sze­rint anya­gi haszon­szer­zés cél­já­ból 5 afgán állam­pol­gárt pró­bál­tak ille­gá­li­san Magyar­or­szág­ról az osztrák–német határ­ra szállítani.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye