Főoldal » Hírek » Embercsempészek letartóztatását indítványozta az ügyészség - rendőrségi fotókkal - a Csongrád- Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ren­del­je el annak az olasz, lit­ván és cseh fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a héten 57 ille­gá­lis határ­át­lé­pő Nyugat-Európába tör­té­nő csem­pé­szé­sé­ben működ­tek közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a lit­ván férfi isme­ret­len meg­bí­zó­já­val kötött meg­ál­la­po­dás alap­ján 2021. októ­ber 12. nap­ján, a dél­utá­ni órák­ban, Romá­ni­á­ban fel­vett a jár­mű­vé­be 3 indi­ai állam­pol­gárt, aki­ket Olasz­or­szá­gig akart szál­lí­ta­ni. A kül­föl­di­e­ket a román-magyar zöld­ha­tár­ra fuva­roz­ta, majd ott kitet­te azért, hogy a határt ott átlép­hes­sék, ő köz­ben beje­lent­ke­zett Magyar­or­szág­ra, majd Nagy­lak köze­lé­ben vára­ko­zott. A mig­rán­so­kat a meg­ér­ke­zé­sü­ket köve­tő­en újra fel­vet­te, és tovább­in­dult, azon­ban a jár­őrök Sze­ged köze­lé­ben igazoltatták.

A lit­ván gya­nú­sí­tott vezet­te kis­te­her­au­tót 2021. októ­ber 13. nap­ján, 13 óra körül, Ruzsa tér­sé­gé­ben akar­ták iga­zol­tat­ni a rend­őrök. A férfi azon­ban a rend­őri jel­zés­re nem állt meg, hanem az útszé­li árok­ba haj­tott, majd a kocsi­ból kiug­rott és elme­ne­kült. A jár­őrök rövid üldö­zést köve­tő­en elfog­ták, majd őri­zet­be vet­ték. A jár­mű­ben az ellen­őr­zés során 32 - magát szír állam­pol­gár­nak valló - sze­mélyt találtak.

A rend­őr­ség még ugyan­ezen a napon, éjjel ered­mé­nye­sen iga­zol­ta­tott Sze­ge­den egy cseh fur­gont is, ame­lyet a cseh gya­nú­sí­tott veze­tett. Ebből a kis­te­her­au­tó­ból 22 ille­gá­lis határ­át­lé­pő került elő,  akik magu­kat szin­tén szír állam­pol­gár­nak vallották.

A gya­nú­sí­tot­tak által szál­lí­tott sze­mé­lyek a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek, az ország terü­le­té­re a határ­el­len­őr­zést meg­ke­rül­ve, ille­gá­li­san jutot­tak át.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rá­sok­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az olasz gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát teg­na­pi nap az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te. A a továb­bi ügyé­szi indít­vá­nyok tár­gyá­ban ma dönt.

A cseh gya­nú­sí­tot­tal szem­ben tör­tént rend­őri intéz­ke­dés­ről a képek itt lát­ha­tók: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/ujabb-embercsempeszt-fogtak-el-csongrad