Főoldal » Archív » Embercsempészek letartóztatását indítványozta az ügyészség

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés miatt a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 23 és 24 éves szír fér­fi­nak, akik hat szír és egy algé­ri­ai állam­pol­gárt akar­tak ille­gá­li­san Bécs­be juttatni. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a 23 éves elkö­ve­tő az érvé­nyes úti okmá­nyok­kal nem ren­del­ke­ző hét sze­mélyt Sze­ged kör­nyé­kén vette fel a gép­ko­csi­já­ba, míg társa egy másik gép­ko­csi­val mind­vé­gig előt­te haladt, hogy az eset­le­ges rend­őri ellen­őr­zé­se­ket elkerüljék.

2020. már­ci­us 4-én, a késő esti órák­ban azon­ban a mig­rán­so­kat Bécs felé szál­lí­tó gép­ko­csit a rend­őrök Kis­lőd­nél, míg tár­sát Apá­ca­tor­ná­nál igazoltatták.

Az ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­ra a szö­kés, elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak, vala­mint a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek a meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírójánál.