Főoldal » Hírek » Embercsempészeket állított bíróság elé az ügyészség - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kősze­gi Járá­si Ügyész­ség teg­nap állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő három Békés megyei fér­fit, aki­ket a kősze­gi rend­őrök Ólmod köz­ség tér­sé­gé­ben, 2021. júli­us 2. nap­ján értek tet­ten, miköz­ben össze­sen hét mig­ránst akar­tak ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba juttatni.

A vád sze­rint a vád­lot­tak elha­tá­roz­ták, úgy sze­rez­nek pénzt, hogy egy alka­lom­mal mig­rán­so­kat szál­lí­ta­nak Magyar­or­szá­gon keresz­tül Auszt­ri­á­ba. Meg­ál­la­pod­tak abban is, hogy ket­ten elő­fu­tó­ként működ­nek közre a bűn­cse­lek­mény­ben, mutat­ják az utat, és az eset­le­ges ellen­őr­zé­se­ket, egyéb aka­dá­lyo­kat és veszé­lye­ket is jel­zik, míg har­ma­dik tár­suk szál­lít­ja a mig­rán­so­kat egy bérelt személyautóval.

A vád­lot­tak két autó­val men­tek Baja köze­lé­be, ahol az egyik autó­ba fel­vet­tek hét – Magyar­or­szág terü­le­té­re jog­el­le­ne­sen belé­pett – sze­mélyt azért, hogy őket pén­zért a magyar-osztrák határ köze­lé­be szál­lít­sák, hogy segít­sé­get nyújt­sa­nak nekik az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

Az elő­fu­tó autó­ban lévő két ter­hel­tet, akik a meg­ál­la­po­dás sze­rint mutat­ták az utat és jelez­ték az aka­dá­lyo­kat, veszé­lye­ket, és mig­rán­so­kat szál­lí­tó sze­mély­gép­ko­csit 2021. júli­us 2. nap­ján Ólmod tér­sé­gé­ben a kősze­gi rend­őrök köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták. A tet­ten ért három fér­fit és hat mig­ránst elő­ál­lí­tot­tak, egy mig­ráns elmenekült.

A Kősze­gi Járás­bí­ró­ság az íté­le­té­ben a tény­ál­lást a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, és a vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért két vád­lot­tat 2 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re, míg rovott múltú tár­su­kat 3 év sza­bad­ság­vesz­tés­re, továb­bá mind­hár­mu­kat 100.000-100.000 forint pénz­bün­te­tés­re és 3-3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban jog­erős, míg har­ma­dik tár­suk 3 nap gon­dol­ko­dá­si időt tar­tott fenn.