Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Embercsempészeket fogtak el az ártándi határátkelőhely közelében - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat három román állam­pol­gár ellen, akik köz­re­mű­kö­dé­sé­vel tíz mig­ráns ille­gá­li­san lépte át a magyar határt.

A vád sze­rint a vád­lot­tak egy kül­föl­di bűn­szer­ve­zet tag­jai vol­tak, akik ázsi­ai állam­pol­gá­rok Euró­pá­ba jutá­sát, illet­ve Magyar­or­szág terü­le­tén tör­té­nő átha­la­dá­sát szer­vez­ték és bonyo­lí­tot­ták le. Egyi­kük szer­vez­te be sofőr­ként a másik két tár­sát, akik tud­tak arról, hogy mig­rán­so­kat fog­nak szál­lí­ta­ni, és ezért alkal­man­ként 500-500 eurót fog fizet­ni a társuk.

Az elkö­ve­tők 2021. októ­ber 5-én és októ­ber 10-én össze­sen 10 mig­ráns­nak nyúj­tot­tak segít­sé­get ahhoz, hogy Romá­ni­á­ból ille­gá­lis úton belép­je­nek Magyar­or­szág terü­le­té­re. A szer­ve­ző vád­lott min­két alka­lom­mal Romá­ni­á­ban, a tár­sa­i­val bérel­te­tett sze­mély­gép­ko­csit, az egyik­ben utaz­tak a mig­rán­sok, a másik­ban pedig két vád­lott. A szer­ve­ző a kül­föl­di­e­ket gya­lo­go­san átve­zet­te a zöld­ha­tá­ron, majd miu­tán az ártán­di határ­át­ke­lő­he­lyen a két társa a sze­mély­au­tók­kal legá­li­san belép­tek Magyar­or­szág terü­le­té­re, egyi­kük fel­vet­te a mig­rán­so­kat. A másik fel­ve­ze­tő gép­ko­csi­ban a két vád­lott haladt azért, hogy az eset­le­ges rend­őri intéz­ke­dés, ellen­őr­zés velük szem­ben tör­tén­jen és azt tele­fo­non kellő idő­ben tud­ják jelez­ni a tár­suk­nak, aki tőlük lema­rad­va utaz­tat­ta az ázsi­ai személyeket.

Első alka­lom­mal a vád­lot­tak 4 sze­mélyt vit­tek el Magyar­or­szág nyu­ga­ti hatá­rá­hoz, ahol Kőszeg köze­lé­ben a bűn­szer­ve­zet továb­bi tag­jai köz­re­mű­köd­tek a magyar-osztrák határ ille­gá­lis átlé­pé­sé­ben. Máso­dik alka­lom­mal ugyan­ilyen módon szer­vez­ték meg 6 ázsi­ai állam­pol­gár Magyar­or­szág­ra tör­té­nő ille­gá­lis belé­pé­sét, majd ezt köve­tő­en a nyu­ga­ti határ felé tar­tot­tak, azon­ban a mig­rán­so­kat szál­lí­tó gép­jár­mű­vet a rend­őrök intéz­ke­dés alá von­ták, a 6 mig­ránst vissza­szál­lí­tot­ták a köze­li határ­ren­dé­sze­ti kirendeltségre.

Mivel a fel­ve­ze­tő autó­ban tar­tóz­ko­dó vád­lot­tak nem tud­tak tele­fo­non kap­cso­lat­ba lépni a har­ma­dik vád­lot­tal, ezért vissza­for­dul­tak és Romá­ni­á­ba akar­tak vissza­tér­ni, azon­ban a határ­át­ke­lő­he­lyen velük szem­ben is rend­őri intéz­ke­dés­re került sor.

Az autót veze­tő két vád­lott har­ma­dik vádlott-társuktól az első alka­lom­mal meg­kap­ta az 500-500 eurót, a máso­dik szál­lí­tás kap­csán ennek átadá­sá­ra már nem került sor.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda foly­tat­ta le.

A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ellen a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san, társ­tet­tes­ként, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat, melyet egyi­kük mint szer­ve­ző köve­tett el.

A főügyész­ség a vád­irat­ban mind­há­rom vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban fegy­ház­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá vagyon­el­kob­zás­ra és Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­suk­ra is indít­ványt tett.