Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Embercsempészeket vádol az ügyészség- a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség – két ügy­ben – össze­sen 6 sze­méllyel szem­ben emelt vádat minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt, a vád­lot­tak­kal mind­két ügy­ben egyez­sé­get kötött a bűn­cse­lek­mé­nyek beis­me­ré­sé­ről és annak következményéről.

A vád­ira­tok sze­rint a két román és a négy magyar vád­lott díja­zás elle­né­ben azt vál­lal­ta, hogy segít Nyugat-Európába jut­tat­ni Magyar­or­szá­gon ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó sze­mé­lye­ket, vagy­is az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez segít­sé­get nyújtanak.

A négy magyar vád­lott bérelt autók­kal indult a homo­rú­di gát­őr­ház­hoz, ahol négy, magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt vet­tek fel és velük elin­dul­tak a nyu­ga­ti határ felé, azon­ban indu­lá­su­kat köve­tő­en gép­ko­csi­ja­i­kat rend­őri intéz­ke­dés alá vonták.

A másik ügy két román állam­pol­gár­sá­gú vád­lott­ja egyi­kük autó­já­val ment Köl­ked tele­pü­lés kül­te­rü­le­té­re, hogy onnan hat szír állam­pol­gárt vigye­nek a nyu­ga­ti határ­hoz. A vád­lot­ta­kat azon­ban azelőtt elfog­ták, hogy az ille­gá­li­san Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dó sze­mé­lye­ket fel­vet­ték volna.

A hat letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt­tel a Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség egyez­sé­get kötött a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek beis­me­ré­sé­ről és annak következményeiről.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az egyez­sé­get hagy­ja jóvá és annak tar­tal­má­val egye­ző­en 2 év 6 hónap, illet­ve 1 év 10 hónap bör­tön­re ítél­je a vádlottakat.