Főoldal » Hírek » Embercsempészés előkészülete miatt tartóztattak le négy férfit Baján - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta négy kül­föl­di férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2020. decem­ber 9-én, este 23 szír mig­ránst akar­tak Dávod köze­lé­ből Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni, de a csem­pész­jár­mű elakadt a sár­ban, így a mig­rán­so­kat sem tud­ták beszállítani.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a négy férfi 2020. decem­ber 9-én, este lépett be Magyar­or­szág terü­le­té­re egy kis­te­her­gép­ko­csi­val és egy sze­mély­au­tó­val. Dávod kül­te­rü­le­té­re utaz­tak azért, hogy 23 szír mig­ránst Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa­nak, akik koráb­ban egy „sétál­ta­tó” ember­csem­pész segít­sé­gé­vel ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar határt.

A rossz útvi­szo­nyok miatt azon­ban a szál­lí­tás­ra szánt kis­te­her­gép­ko­csi a mig­rán­sok beszál­lí­tá­sa előtt elakadt a sár­ban. A három román és egy svéd állam­pol­gár­sá­gú férfi a csem­pész­jár­mű­vet hát­ra­hagy­ta, és a sze­mély­au­tó­val vissza­in­dul­tak Romá­nia felé, de Makó tér­sé­gé­ben decem­ber 10-én elfog­ták őket a rendőrök.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói őri­zet­be vet­ték a fér­fi­a­kat, és ember­csem­pé­szés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki őket gya­nú­sí­tott­ként. A rend­őr­ség kez­de­mé­nyez­te a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát is.

A Bajai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta vala­mennyi gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, ugyan­is tar­ta­ni kell attól, hogy a kül­föl­di kötő­dé­sű, a cse­lek­ményt szer­ve­zet­ten elkö­ve­tő gya­nú­sí­tot­tak a magyar ható­sá­gok elől meg­szök­né­nek, elrej­tőz­né­nek. Ezen kívül meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő az is, hogy a gya­nú­sí­tot­tak továb­bi elkö­ve­tők figyel­mez­te­té­sé­vel, befo­lyá­so­lá­sá­val, tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök meg­sem­mi­sí­té­sé­vel veszé­lyez­tet­nék a bizonyítást.

A Bajai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te vala­mennyi gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. Az ember­csem­pé­szek tudo­má­sul vet­ték a dön­tést, a nyo­mo­zá­si bíró vég­zé­se három gya­nú­sí­tott ese­té­ben végleges.