Főoldal » Archív » Embercsempészés miatt előzetesben egy afgán állampolgár

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság múlt héten
elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a 25 éves, 2014 óta olasz­or­szá­gi
mene­kült­stá­tusszal ren­del­ke­ző afgán állam­pol­gárt, aki isme­ret­len tár­sa­i­val –
fejen­ként több ezer USD illet­ve euró elle­né­ben - 20 fő, magyar­or­szá­gi
tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­ző kül­föl­di állam­pol­gár Auszt­ri­á­ba,
Német­or­szág­ba és Fran­cia­or­szág­ba szál­lí­tá­sát szer­vez­te.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye