Főoldal » Hírek » Embercsempészésre adott megbízást a Szlovákiában elfogott férfi - fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján Szlo­vá­ki­á­ban kézre került, ember­csem­pé­szés­sel gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el a bíró­ság a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség indítványára.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a 35 éves szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú férfi 2021 júni­u­sá­ban bízott meg egy magyar állam­pol­gárt azzal, hogy a szerb-magyar határ köze­lé­ben sze­mély­gép­ko­csi­val az ország­ba ille­gá­li­san, érvé­nyes okmá­nyok nél­kül belé­pett kül­föl­di állam­pol­gá­ro­kat vegyen fel, és segít­sen nekik Auszt­ri­á­ba jutni.

Ez alap­ján a sofőr 2021. júni­us 22-én dél­után négy, magát utóbb szír­nek valló fér­fit vett fel egy Baja köze­li erdős terü­le­ten. Uta­sa­i­val Nagy­cenk felé indult el, ám útköz­ben a 8-as számú főút bándi lehaj­tó­já­nál a NAV jár­őrei a sze­mély­gép­ko­csit iga­zol­tat­ták, és a sofőrt, illet­ve az ille­gá­lis beván­dor­ló­kat, akik  fejen­ként 4000 eurót fizet­tek volna a sike­res Auszt­ri­á­ba jutá­sért, előállították. 

A Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zá­sá­ban utóbb derült fény a meg­bí­zó sze­mé­lyé­re, aki ellen előbb bel­föl­di, majd a bíró­ság által 2022. ápri­lis 1-jén euró­pai illet­ve nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs kibo­csá­tá­sá­ra került sor. Utób­bi­ak ered­mé­nye­kép­pen a kere­sett fér­fit Szlo­vá­ki­á­ban elfog­ták és 2022. júni­us 28-án a magyar ható­sá­gok részé­re átadták.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság a szö­kés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa végett a férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te, a dön­tés a gya­nú­sí­tott védő­jé­nek fel­leb­be­zé­se foly­tán a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék vég­zé­sé­vel vált véglegessé.