Főoldal » Hírek » Embercsempészéssel vádolt nő állt bíróság elé - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze szom­ba­ton állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­be vett magyar nőt, akit a kősze­gi jár­őrök Kőszeg tér­sé­gé­ben, 2021. júni­us 18. nap­ján értek tet­ten, miköz­ben össze­sen négy mig­ránst akart ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba juttatni.

A vád sze­rint a vád­lott 2021 máju­sá­tól össze­sen négy alka­lom­mal Magyar­or­szág terü­le­tén (Nagy­ba­racs­ka, Dávod, Sükösd illet­ve Mély­kút köze­lé­ben) vett fel alkal­man­ként négy-négy – Magyar­or­szág terü­le­té­re jog­el­le­ne­sen belé­pett – mig­ránst azért, hogy őket ese­ten­ként 2000 euró­ért a magyar-osztrák határ köze­lé­be szál­lít­sa, hogy segít­sé­get nyújt­son nekik az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

A mig­rán­so­kat szál­lí­tó sze­mély­gép­ko­csit 2021. júni­us 18. nap­ján Hor­vát­zsi­dány köz­ség­ben köz­úti ellen­őr­zés alá akar­ták vonni, azon­ban a ter­helt kivon­ta magát a rend­őri intéz­ke­dés alól és továbbhajtott.

A ter­hel­tet rövid idő­vel később fog­ták el a rend­őrök Ólmod köz­ség­ben, az álta­la szál­lí­tott mig­rán­sok azon­ban elmenekültek.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság ügye­le­tes bíró­ja az íté­le­té­ben a tény­ál­lást a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg és a vád­lot­tat ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért őt három év hat hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re, négy év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, 150.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint elko­boz­ta a koráb­bi szál­lí­tá­so­kért kapott 4.000 eurót.

Az íté­let nem jog­erős, a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.