Főoldal » Hírek » Embercsempészéssel vádolt román férfiakat állított bíróság elé az ügyészség - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség hét­főn állí­tot­ta bíró­ság elé azt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő két román fér­fit, aki­ket a Vas megyei rend­őrök az M86-os autó­úton Sár­vár tér­sé­gé­ben, 2021. május 14. nap­ján értek tet­ten, miköz­ben össze­sen három afgán mig­ránst akar­tak ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba juttatni.

A vád sze­rint a vád­lot­tak Magyar­or­szág terü­le­tén, Berettyó­új­fa­lu­ban fel­vet­tek három afgán – Magyar­or­szág terü­le­té­re jog­el­le­ne­sen belé­pett – sze­mélyt azért, hogy őket fejen­ként 1.500 euró­ért a magyar-osztrák határ köze­lé­be szál­lít­sák, hogy segít­sé­get nyújt­sa­nak nekik az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

A mig­rán­so­kat szál­lí­tó sze­mély­gép­ko­csit 2021. május 14. nap­ján az M86-os autó­úton Sár­vár tér­sé­gé­ben köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták, majd a ter­hel­te­ket és az afgán mig­rán­so­kat előállították.

A Sár­vá­ri Járás­bí­ró­ság az íté­le­té­ben a tény­ál­lást a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg és a vád­lot­ta­kat ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért őket két év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, továb­bá öt évre kiuta­sí­tot­ta Magyarországról.

Az íté­let jogerős.