Főoldal » Archív » Embercsempészt állított az ügyészség bíróság elé Komáromban

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség az elfo­gást és őri­zet­be vételt köve­tő­en 2 nap­pal, 2015. júli­us 20-án - a rend­őr­ség, ügyész­ség, bíró­ság együtt­mű­kö­dé­sé­nek köszön­he­tő­en - egy orosz állam­pol­gár ember­csem­pészt állí­tott több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.21.