Főoldal » Hírek » Embercsempészt állított az ügyészség bíróság elé - rendőrségi fotókkal - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kősze­gi Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, akit a rend­őrök Boz­sok kül­te­rü­le­tén, 2021. novem­ber 19-én értek tet­ten, miköz­ben 11 szír ille­gá­lis határ­át­lé­pőt szállított.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 3200 euró­ért vál­lal­ta el, hogy segít­sé­get nyújt 11 szír állam­pol­gár­nak ahhoz, hogy Magyar­or­szá­gon keresz­tül Auszt­ri­á­ba jus­sa­nak. Ehhez sze­mély­gép­ko­csit bérelt, azzal 2021. novem­ber 19-én Sze­ged­re ment, ahol a szerb-magyar határ köze­lé­ben fel­vet­te a mig­rán­so­kat. Ők koráb­ban meg nem enge­dett módon lép­ték át a magyar határt.

A férfi a csem­pé­szett sze­mé­lyek­kel a magyar-osztrák határ felé indult, az álta­la veze­tett gép­jár­mű­vet azon­ban Boz­sok kül­te­rü­le­tén a jár­őrök ellen­őr­zés alá von­ták, és őt a csem­pé­szett sze­mé­lyek­kel együtt előállították.

A Kősze­gi Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – vagyo­ni haszon­szer­zés végett több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek az őri­zet­ben lévő vád­lot­tat, akit 2 év 10 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, 100 ezer forint pénz­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és a védő­je fel­men­té­sért fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

Az elfo­gás­ról készült rend­őr­sé­gi fotók itt lát­ha­tók: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempeszt-fogtak-el-a-rendorok-11#1