Főoldal » Hírek » Embercsempészt fogtak el Újmohácson - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség török ember­csem­pész ellen nyúj­tott be vád­ira­tot, aki mig­rán­so­kat akart csempészni.

A vád sze­rint a férfi 2022. év ele­jén, Fran­cia­or­szág­ban meg­bí­zott egy isme­ret­le­nül maradt sze­mélyt azzal, hogy a vád­lott test­vé­rét és három isme­rő­sét – török állam­pol­gá­ro­kat -  ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa 3.500 euróért.

A négy török állam­pol­gár repü­lő­gép­pel Szer­bi­á­ba uta­zott, isme­ret­len ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel jutot­tak el a magyar határ­hoz, azt janu­ár 27-én lép­ték át ille­gá­li­san. A meg­adott koor­di­ná­ták alap­ján jutot­tak el arra a hely­re, ahol segí­tő­jük­re kel­lett vár­ni­uk, a segí­tő azon­ban nem érke­zett meg.

A vád­lott Bécs­be uta­zott, köz­ben üze­net­vál­tá­so­kon és hang­hí­vá­so­kon keresz­tül tar­tot­ta a kap­cso­la­tot az egyik ille­gá­lis határ­át­lé­pő­vel, aki­től meg­tud­ta, hogy a sofőr nem érke­zett meg értük. A férfi ezért gép­ko­csi­val Magyar­or­szág­ra uta­zott. Újmo­hács terü­le­tén, janu­ár 28-án, a dél­utá­ni órák­ban vette fel gép­ko­csi­já­ba test­vé­rét és a három másik török állam­pol­gárt azért, hogy őket Fran­cia­or­szág­ba szállítsa.

Az ember­csem­pész gép­ko­csi­ját az újmo­há­csi komp­ki­kö­tő­ben a rend­őrök megállították.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.

Cse­lek­mé­nye több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.