Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Embereket csempésztek - Tatáig jutottak

Két sze­ge­di férfi 2014. janu­ár 10-én - a bűn­tár­suk meg­bí­zá­sá­ból - 4 pakisz­tá­ni állam­pol­gárt pró­bált Magyar­or­szág terü­le­té­ről Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni, azon­ban a rend­őrök a jár­mű­vet Tata mel­lett az autó­pá­lyán meg­ál­lí­tot­ták. Az elkö­ve­tők az intéz­ke­dést köve­tő­en ekkor még sza­ba­don távoz­hat­tak. Az ember­csem­pé­szek 2014. már­ci­us 5-én két kocsi­val 3-3 szír állam­pol­gárt sze­ret­tek volna Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni. A rend­őrök az autó­pá­lyán ismé­tel­ten ellen­őr­zés alá von­ták őket, és az elő­ál­lí­tá­su­kat köve­tő­en - az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra - a járás­bí­ró­ság elren­del­te az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­su­kat. A Tatai Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat a három fér­fi­vel szemben.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.08.