Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Emberéletet követelt a figyelmetlen kanyarodás – fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 64 éves balas­sa­gyar­ma­ti fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő az elsőbb­sé­gi sza­bá­lyo­kat meg­szeg­ve oko­zott halá­los köz­úti balesetet. 

A vád sze­rint a férfi 2023. novem­ber 9-én, dél­előtt, Tol­mács felől a 2. számú főút irá­nyá­ba vezet­te gép­ko­csi­ját, ahol balra akart kanya­rod­ni. Az útke­resz­te­ző­dés­ben las­sí­tott, meg­állt, mert látta, hogy a külső sáv­ban egy kami­on érke­zik. A kami­on mel­lett, a belső for­gal­mi sáv­ban azon­ban egy sze­mély­gép­ko­csi is érke­zett, amit a nagy kiter­je­dé­sű nyer­ges­von­ta­tó és fél­pót­ko­csi­ja taka­ró hatá­sa miatt a vád­lott nem észlelt.

Ami­kor a kami­on veze­tő­je las­sí­tott, és a jobb­ra inde­xelt, majd Tol­mács felé kanya­ro­dorr, a vád­lott elin­dult, keresz­tez­te a külső for­gal­mi sávot, majd a belső sáv­ban érke­ző sze­mély­gép­ko­csi elé haj­tott. A bal­ról érke­ző autó veze­tő­je azon­nal féke­zett, de már nem volt lehe­tő­sé­ge a bal­eset elke­rü­lé­sé­re, így a vád­lot­ti autó­já­nak ütközött.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vét­len autó veze­tő­je nyolc napon túl gyó­gyu­ló, utasa azo­nabn olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy kór­ház­ba szál­lí­tá­sa után a szak­sze­rű egész­ség­ügyi ellá­tá­sa elle­né­re meghalt.

A bal­eset oka az volt, hogy a vád­lott meg­szeg­te a KRESZ elsőbb­ség­re vonat­ko­zó sza­bá­lya­it. Ha a vád­lott az elin­du­lá­sá­val meg­vár­ta volna a jár­mű­sze­rel­vény jobb­ra kanya­ro­dá­sá­nak befe­je­zé­sét, meg­győ­ződ­he­tett volna arról, hogy a főút­ról jobb­ra kanya­ro­dó jár­mű­sze­rel­vény mel­lett halad a védett főúton elsőbb­sé­gi hely­zet­ben hala­dó sze­mély­gép­ko­csi, így meg tudta volna adni neki az elsőbbséget.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást, vala­mint fél­mil­li­ós bűn­ügyi költ­ség meg­té­rí­té­sét indítványozta.

Arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogá­ról, az ügyész­ség 1 év 6 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést és 3 év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott neki.

 Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt. 

A rend­őr­ség által a szem­lén készült fotón az össze­tört autók lát­ha­tók a bal­eset után. 

az összetört autók helyzete az ütközés után, háttérben a rendőrautó