Főoldal » Archív » Emberéletet követelt a vádlott figyelmetlensége

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a derecs­kei férfi ellen, aki túl későn ész­lel­te az előt­te for­gal­mi okból meg­ál­ló sze­mély­gép­ko­csit, ezért annak nagy erő­vel nekiütközött.

A vád­lott 2019. júli­us 12. nap­ján 14 óra­kor a 33-as számú főúton Hor­to­bágy felől Deb­re­cen irá­nyá­ba köz­le­ke­dett az álta­la veze­tett jár­mű­sze­rel­vénnyel. A főút­vo­na­lon az irány­adó meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­ség 70 km/h, azon­ban a vád­lott 85-90 km/h sebes­ség­gel haladt. A fenti idő­pont­ban és útsza­ka­szon ked­ve­ző idő­já­rá­si viszo­nyok vol­tak, a vád­lot­tat sem ezek, sem pedig más, az út belát­ha­tó­sá­gát aka­dá­lyo­zó körül­mény nem akadályozta.

A derecs­kei férfi hala­dá­sa során nagy­fo­kú figyel­met­len­ség­ből, és a jármű sebes­sé­gé­nek hely­te­len meg­vá­lasz­tá­sá­ból faka­dó­an későn ész­lel­te az előt­te for­gal­mi okból meg­ál­ló - sér­tett által veze­tett - sze­mély­gép­ko­csit, ezért a túl későn alkal­ma­zott vész­fé­ke­zés és balra kor­mány­zás elle­né­re annak nagy sebes­ség­gel neki­üt­kö­zött. A sér­tet­ti gép­jár­mű nagy­mér­ték­ben fel­gyor­sul­va neki­üt­kö­zött az előt­te műsza­ki okból álló jár­mű­sze­rel­vény bal hátsó részé­nek és azon­nal kigyulladt.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett súlyos égési sérü­lést, illet­ve olyan belső sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek követ­kez­té­ben később a kór­ház­ban meghalt.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak követ­kez­té­ben jött létre a bal­eset és követ­ke­zett be a sér­tett halála.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban a vád­lot­tal szem­ben fog­ház­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­irat a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re vonat­ko­zó indít­ványt is tar­tal­maz arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.