Főoldal » Archív » Emberi fogyasztásra alkalmatlan húst akartak forgalomba hozni

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak és egy nőnek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik a fóli­á­zott és lefa­gyasz­tott, kül­föld­ről szár­ma­zó mar­ha­hús­ról az ere­de­ti ter­mék meg­je­lö­lést és szár­ma­zást iga­zo­ló cím­két eltá­vo­lí­tot­ták, a fagyasz­tott hús kien­ge­dé­sét köve­tő­en abba vizet és hús­lét fecs­ken­dez­tek, majd a hús­ter­mé­ket for­ga­lom­ba hoza­tal cél­já­ból újra­cso­ma­gol­ták, az ere­de­ti cím­ké­hez hason­ló cím­ké­vel lát­ták el, azon a meg­nö­velt súlyt fel­tün­tet­ték, majd a ter­mé­ket visszafagyasztották.

A Fejér Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - rossz minő­sé­gű ter­mék for­ga­lom­ba hozatala