Főoldal » Hírek » Emberkereskedelem a vád a lányát futtató anya és annak partnere ellen - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 40 éves, gyer­me­ke­it elha­nya­go­ló, neve­lé­sük­ről, gon­do­zá­suk­ról nem gon­dos­ko­dó nő, vala­mint 47 éves isme­rő­se ellen, akik a nő egyik lányát pros­ti­tú­ci­ó­ra kényszerítették.

A vád sze­rint a nő a férje 2018 novem­be­ri halá­la után két kis­ko­rú lánya alap­ve­tő testi, erköl­csi és lelki fej­lő­dé­si igé­nye­it nem elé­gí­tet­te ki, nem terem­tett nekik meg­fe­le­lő élet­kö­rül­mé­nye­ket, biz­ton­sá­gos ott­hont. Nem muta­tott szán­dé­kot arra, hogy mun­ka­he­lyet keres­sen, hol­ott nagyon rossz körül­mé­nyek között éltek, nem főzött a gyer­me­kek­re, akik az isko­lá­ból is rend­re hiá­nyoz­tak, tan­sze­re­ik nem vol­tak meg, ruhá­za­tuk ren­de­zet­len, meg­je­le­né­sük ápo­lat­lan és elha­nya­golt volt. A nő több alka­lom­mal tett­leg is bán­tal­maz­ta gyer­me­ke­it, miköz­ben a két gyer­mek után járó  árva­el­lá­tást és csa­lá­di pót­lé­kot is magá­ra költötte.

A nő házá­ban több férfi is meg­for­dult, akik­kel sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­tett és kábí­tó­szert fogyasz­tott,  köz­tük az utcá­ban lakó férfi iis. A fér­fi­ak és az any­juk – a gyer­me­kek jelen­lé­té­ben is fogyasz­tot­tak kábí­tó­szert a ház­ban, a nőt egy eset­ben egy dro­gos rosszul­lé­te miatt mentő szál­lí­tot­ta el. A fia­ta­labb - akkor 7 éves - kis­lány egy­szer szem­ta­nú­ja volt az anyja és alkal­mi part­ne­re sze­xu­á­lis part­ne­re együtt­lé­té­nek is.

A kis­ko­rú­ak neve­lé­sé­re, fel­ügye­le­té­re, gon­do­zá­sá­ra köte­les anya a szü­lői fel­ada­tá­ból eredő köte­les­sé­gét súlyo­san meg­szeg­te azzal, hogy elha­nya­gol­ta gyer­me­ke­it, illet­ve előt­tük erköl­csi­leg külö­nö­sen elíté­len­dő élet­mó­dot foly­ta­tott, így a két kis­ko­rú testi, értel­mi, erköl­csi és érzel­mi fej­lő­dé­sét is nagy­ban veszélyeztette.

A nő és a 47 éves férfi 2019 év ele­jén meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a nő idő­seb­bik, de még akkor is csak 15 éves leá­nyát haszon­szer­zés végett a férfi fut­tat­ni fogja, sze­xu­á­lis part­ne­re­ket szer­vez részé­re a kör­nyé­ken. Az anya a til­ta­ko­zó lányát meg­fe­nye­get­te, saját maga és a kis­hú­ga bán­tal­ma­zá­sá­val zsa­rol­ta meg. A meg­fe­nye­ge­tett kis­ko­rú kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben volt, mivel az anyja házá­ban, az ő neve­lé­se, fel­ügye­le­te alatt állt, a tizen­nyol­ca­dik élet­évét még nem töl­töt­te be, tény­le­ges válasz­tá­si lehe­tő­ség hiá­nyá­ban kény­te­len volt meg­ten­ni, amire utasították.

A férfi – aki tisz­tá­ban volt a lány élet­ko­rá­val –  2019 janu­ár­ja és szep­tem­be­re között leg­alább négy alka­lom­mal szál­lí­tot­ta a gép­ko­csi­já­val a sér­tet­tet külön­bö­ző fér­fi­ak­hoz sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ra, az alkal­man­ként átvett 5.000 forint felét az anyá­nak adta.

A kis­ko­rú­a­kat a csa­lád­vé­de­lem­nek 2019 októ­be­ré­ben sike­rült kiemel­ni a lakó­kör­nye­ze­tük­ből, és neve­lés­be venni.

Az anyát két rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se, vala­mint az elkö­ve­tő neve­lé­se, fel­ügye­le­te, gon­do­zá­sa alatt álló, tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból, fenye­ge­tés­sel, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész­ség, a fér­fi­nak ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt kell felelnie.

Az ügyész­ség mind­két vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és köz­ügyek­től eltil­tá­suk­ra tett indít­ványt azzal, hogy a férfi elő­éle­te miatt fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsátható.

Mér­té­kes indít­vány­ként, tel­jes beis­me­rés és a tár­gya­lás­ról lemon­dás ese­té­re a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a nő ese­té­ben – hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként – 9, míg társa tekin­te­té­ben 10 év fegy­ház­bün­te­tést jelölt meg a vád­irat­ban, vala­mint indít­vá­nyoz­ta az anya szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­nak meg­szün­te­té­sét és eltil­tá­sát min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban állna.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék hoz első­fo­kú ítéletet.