Főoldal » Archív » Emberkereskedelem és a sértett befolyásolása miatt indult eljárás

Ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt indult az az alap­el­já­rás a Heves Megyei Rendőr- főka­pi­tány­sá­gon, amely­ben az Egri Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság két gya­nú­sí­tot­tat helye­zett elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba, akik a sér­tet­tet Svájc­ban foly­ta­tott pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség cél­já­ból adták-vették egy­más között. A letar­tóz­ta­tás kér­dé­sé­ben tör­té­nő dön­tés előtt a sér­tett több sze­mély kísé­re­té­ben meg­je­lent Eger­ben. Mint kide­rült, fel­ada­ta az lett volna, hogy a ter­he­lő val­lo­má­sát vissza­von­ja, kísé­rői erre pró­bál­ták ráven­ni, amíg a rend­őrök el nem fog­ták őket.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - emberkereskedelem