Főoldal » Archív » Emberkereskedelem miatti vádemelés

Ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel és gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­val vádol­ja az ügyész­ség a 17 éves lány eladó­ját és vevő­jét.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az akkor 17 éves sér­tett lány már egy ideje szö­kés­ben volt a gyer­mek­vé­del­mi inté­zet­ből, ami­kor 2016 ele­jén a máté­szal­kai vas­út­ál­lo­má­son meg­is­mer­ke­dett az I. rendű vád­lot­tal. Meg­be­szél­ték, hogy a sér­tett szál­lást és ellá­tást kap a vád­lot­tól, cse­ré­be viszont pros­ti­tú­ci­ó­val fog pénzt keres­ni, amit tel­jes egé­szé­ben át is ad a vád­lott­nak. A vád­lott már más­nap kikí­sér­te a vas­út­ál­lo­más­ra a lányt, ahol a sér­tett pén­zért közö­sült fér­fi­ak­kal. Mind­ez 5 napon át tar­tott, és leg­alább napi 40.000.-Ft-ot kere­sett a sér­tett, amit átadott az I. rendű vád­lott­nak.

Az állo­más par­ko­ló­já­ban a sér­tett meg­is­mer­ke­dett a II. rendű vád­lot­tal, aki szin­tén pros­ti­tú­ci­ó­ból élt. A II. rendű vád­lott elme­sél­te a sér­tett­nek, hogy érde­mes Bécs­be menni, mert ott sok­kal job­ban lehet keres­ni az ilyen mun­ká­val. Az I. rendű vád­lott ezzel egyet­ér­tett, és ő java­sol­ta a sér­tett­nek, hogy keres­sen több pénzt kül­föl­dön a teste áru­lá­sá­val. A II. rendű vád­lott 15.000.-Ft-ért meg­vá­sá­rol­ta a sér­tet­tet az I. rendű vád­lot­tól, majd közöl­te vele, hogy a vétel­ár 760.000.-Ft volt, amit le kell dol­goz­nia pros­ti­tu­ált­ként. El is vitte a sér­tet­tet Bécs­be, ahol kb. két hétig árul­ta magát az utcán, ami­vel napi 100 eurót kere­sett. A pénzt a sér­tett nem tart­hat­ta meg, azt át kel­lett adnia a II. rendű vád­lott­nak.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je a vád­lot­ta­kat, tilt­sa el őket a köz­ügyek­től, és a pénz­re, amit a sér­tett kere­sett nekik, ren­del­jen el velük szem­ben vagyon­el­kob­zást.