Főoldal » Hírek » Emberkereskedelemmel foglalkozó szervezet elleni vádemelés - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt 16 sze­mély ellen, akik a vád sze­rint rend­sze­re­sen – a sér­tet­tek kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét kihasz­nál­va – pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­tat­tak nőket.

A vád­irat sze­rint a kiter­jedt és 2013-tól 2019 ele­jé­ig műkö­dő háló­za­tot két nő irá­nyí­tot­ta, a többi sze­mély vagy hoz­zá­tar­to­zó­juk, vagy isme­rő­sük volt.

A szer­ve­zet rend­sze­re­sen háló­zott be külön­bö­ző mód­sze­rek­kel – rész­ben hamis ígé­re­tek­kel, rész­ben fenye­ge­tés­sel – nőket, aki­ket azután Német­or­szág­ba vittek.

A leg­több­ször hely- és nyelv­is­me­ret­tel sem ren­del­ke­ző nők­kel azután a szer­ve­zet által bérelt ingat­la­nok­ban pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­tet­tek. Az ügy­fe­lek által a szol­gál­ta­tá­so­kért fize­tett össze­gek leg­na­gyobb­részt a szer­ve­zet tag­ja­i­hoz kerül­tek. A kizsák­má­nyolt nők­nek, vagy csak elenyé­sző részt vagy sem­mit nem jut­tat­tak belőle.

Volt arra is példa, hogy a nőket egy­sze­rű érték­tárgy­ként adták-vették egy­más között is. Míg a lel­ki­leg már kiégett, így cél­ja­ik­nak már meg nem fele­lő sér­tet­te­ket egy­sze­rű­en haza­szál­lí­tot­ták és kitet­ték azok családjainál.

Emel­lett meg­ál­la­po­dás alap­ján is fog­lal­koz­tat­tak önszán­tuk­ból pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­ta­tó nőket is.

A szer­ve­zet tag­jai a tevé­keny­sé­gük­kel együt­te­sen közel hat­száz­mil­lió forin­tot kerestek.

Emel­lett az elkö­ve­tők csa­lád­jai a ház körü­li mun­kák ellá­tá­sá­ra elesett embe­re­ket vet­tek maguk­hoz, aki­ket azután kizsi­ge­rel­ve dol­goz­tat­tak, gyak­ran egyéb jöve­del­me­i­ket is elvéve.

A Pest Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tak ellen több­rend­be­li minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, kény­szer­mun­ka bűn­tet­te, minő­sí­tett kerí­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.