Főoldal » Archív » Emberölés a XV. kerületben - vádat emelt az ügyészség

A 55 éves nő a vád sze­rint 2016. év kará­cso­nyán egy XV. kerü­le­ti lakás­ban egy vita során mell­ka­son szúr­ta volt élettársát.

 A vád­irat sze­rint a vád­lott nő 2010-től élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban a sér­tet­tel, majd ezután együtt éltek egy buda­pes­ti XV. kerü­le­ti lakás­ban. Együtt­élé­sük során gyak­ran fogyasz­tot­tak mind­ket­ten alko­holt, és rend­sze­re­sek vol­tak közöt­tük a vesze­ke­dé­sek, kap­cso­la­tuk megromlott. 

 2016 októ­be­ré­ben a vád­lott befo­gad­ta a lakás­ba az akko­ri­ban haj­lék­ta­lan szál­lón lakó egyik isme­rő­sét, aki­vel rövid időn belül élet­tár­si viszonyt ala­kí­tott ki, ennek elle­né­re a sér­tett is a lakás­ban maradt. 

 2016. decem­ber 24-én reg­gel a fenti lakás­ban mind­hár­man együtt ita­loz­tak, majd ezt köve­tő­en a sér­tett a sérel­mei miatt han­go­san szi­dal­maz­ni kezd­te a volt élet­tár­sát. A nő ezt hall­va kiro­hant a kony­há­ba és dühé­ben egy erő­tel­jes moz­du­lat­tal a bejá­ra­ti ajtó­nak lökte a sér­tet­tet, aki ettől a föld­re esett, de a nő sér­te­ge­té­sé­vel tovább­ra sem hagyott fel. A vád­lott ekkor a kony­ha­pult­ról magá­hoz vett egy kést, és azzal a föld­ről éppen fel­ál­ló fér­fit nagy erő­vel mell­ka­son szúrta. 

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben esz­mé­le­tét vesz­tet­te és a föld­re zuhant.

 A men­tő­ket a másik férfi érte­sí­tet­te, a sér­tett azon­ban még a men­tők kiér­ke­zé­se előtt a hely­szí­nen meg­halt, éle­tét az idő­ben érke­ző orvo­si segít­ség sem ment­het­te volna meg.

 A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.