Főoldal » Archív » Emberölés Angyalföldön - vádat emelt az ügyészség

A 34 éves férfi a vád sze­rint tavaly feb­ru­ár­ban egy XIII. kerü­le­ti lakás­ban egy vita hevé­ben mell­ka­son szúr­ta a csa­lád egyik ismerősét.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. feb­ru­ár 01-jén dél­után meg­lá­to­gat­ta édes­any­ját, annak XIII. kerü­le­ti laká­sán. Még a dél­után folya­mán meg­ér­ke­zett a sér­tett is, aki a csa­lád egyik isme­rő­se volt, és aki időn­ként segí­tett a vád­lott édes­any­já­nak a házi­mun­ka elvég­zé­sé­ben, vagy a vásár­lás­ban. A férfi ez alka­lom­mal is segí­tett a nőnek a takarításban.

Ezután hár­man beszél­get­tek és ita­loz­tak a kony­há­ban, majd később még csat­la­ko­zott hoz­zá­juk a vád­lott édes­any­já­nak egy szom­széd­ja is. Ezután együtt foly­tat­ták a beszél­ge­tést és iszo­ga­tást, ami­től ittas álla­pot­ba kerültek.

A vád­lott édes­any­ja az este folya­mán egy­szer csak szóvá tette, hogy a sér­tett pár hét­tel azelőtt, ami­kor nála volt, ello­pott a tás­ká­já­ból 50.000,- Ft-ot. A sér­tett ezt tagad­ta, és emi­att vesze­ked­ni kezdtek.

A vád­lott is csak ekkor hal­lott elő­ször a pénz eltű­né­sé­ről, amit ezért ő is szá­mon kért a fér­fi­tól, és emi­att heves szó­vál­tás ala­kult ki közöttük.

A vita hevé­ben végül a vád­lott kivett a pul­ton lévő kés­tar­tó­ból egy kony­ha­kést, és azzal a vád sze­rint egy ízben, kife­je­zet­ten nagy erő­vel mell­ka­son szúr­ta a másik fér­fit, aki ettől össze­esett és a pad­ló­ra zuhant.

A vád­lott ezután még fel­dúlt álla­pot­ban a kést több­ször bele­vág­ta a kony­ha­pul­ton lévő vágó­desz­ká­ba, ami­től annak pen­gé­je elhajolt.

A rend­őr­sé­get és a men­tő­ket a vád­lott édes­any­ja értesítette.

A sér­tett a szúrt sérü­lés­be rövid időn belül a hely­szí­nen bele­halt, éle­tét az azon­na­li orvo­si segít­ség sem ment­het­te volna meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy kap­csán készí­tett koráb­bi fel­vé­te­lei az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megszurta-ismeroset-videoval-frissitve