Főoldal » Archív » Emberölés kísérlete Erzsébetvárosban - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 27 éves, román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint tavaly ősszel, egy VII. kerü­le­ti lakás­ban élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­ma­zott egy buda­pes­ti nőt.

A vád­lott a vád­be­li idő­szak­ban egy épí­tő­ipa­ri vál­lal­ko­zás­nál segéd­mun­kás­ként beje­lent­ve dol­go­zott, és a hét­vé­gé­ken külön mun­ká­kat is vál­lalt, így kap­cso­ló­dott be egy VII. kerü­le­ti boro­zó fel­újí­tá­sá­ba. A férfi buda­pes­ti tar­tóz­ko­dá­sai alatt az éjsza­ká­kat is ebben a készü­lő ingat­lan­ban töl­töt­te.

A vád­lott 2015. októ­ber köze­pén egy inter­ne­tes hir­de­tés kap­csán ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, aki a vád­lott buda­pes­ti tar­tóz­ko­dá­si helyé­nek köze­lé­ben, egy VII. kerü­le­ti lakás­ban sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás cél­já­ból fel­ke­res­he­tő volt. A vád­lott ekkor egy ízben - sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás igény­be véte­le cél­já­ból - talál­ko­zott a sér­tet­tel.

A vád­lott az első alkal­mat köve­tő­en újabb talál­ko­zót beszélt meg a nővel. Ennek meg­fe­le­lő­en a vád­lott 2015. októ­ber 31-én, az esti órák­ban az azna­pi mun­kát befe­jez­te, majd egy háti­tás­ká­val – ami­ben benne volt egy ács­ka­la­pács - elin­dult a sér­tett­hez.

A közö­sen eltöl­tött idő alatt a sér­tett egyik meg­jegy­zé­se miatt a vád­lott indu­la­tos­sá vált, elő­vet­te a tás­ká­já­ban lévő ács­ka­la­pá­csot, és azzal több, nagy erejű ütést mért a sér­tett fejé­re.

Ezt köve­tő­en a vád­lott meg­té­vesz­tés cél­já­ból magá­hoz vette a sér­tett lap­top­ját és a tele­fon­ját - ame­lyek­től később meg­sza­ba­dult -, majd ezután magá­ra hagy­ta az erő­sen vérző nőt.

A maga­te­he­tet­len sér­tett­re a lakó­tár­sa csak más­nap, 2015. novem­ber 1-jén, a dél­utá­ni órák­ban talált rá, és azon­nal érte­sí­tet­te a men­tő­ket.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek a szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás nél­kül nagy való­szí­nű­ség­gel a sér­tett halá­lá­hoz vezet­tek volna.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni.