Főoldal » Archív » Emberölés kísérlete miatt vádat emelt az ügyészség a csepeli társasházban lövöldöző volt budapesti rendőrtiszttel szemben - VIDEÓVAL

A vád­lott tavaly decem­ber­ben, szol­gá­la­ton kívül, ittas álla­pot­ban, egy rövid szó­vál­tást köve­tő­en önvé­del­mi fegy­ve­ré­vel rálőtt a tár­sas­ház­ke­ze­lő cég egyik alkalmazottjára. 

A vád­lott az elkö­ve­tés ide­jén a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság hiva­tá­sos állo­má­nyá­ba tar­to­zó rend­őr­tiszt­je volt.

A vád­irat sze­rint a rend­őr­tiszt 2016. decem­ber 1-jén a kora dél­utá­ni órák­ban az álta­la is lakott XXI. kerü­le­ti tár­sas­ház föld­szint­jén, szol­gá­la­ton kívül, ittas álla­pot­ban meg­lát­ta a sér­tet­tet - a tár­sas­ház­ke­ze­lő cég egyik alkal­ma­zott­ját -, aki éppen egy mol­nár­ko­csit tolt.

A vád­lott ezután rövid szó­vál­tást köve­tő­en, enge­déllyel tar­tott lőfegy­ve­ré­vel több lövést adott le a lép­cső­ház pla­fon­já­ba, majd ezután cél­zot­tan a sér­tett irá­nyá­ba sütöt­te el a fegy­ve­rét, aki a tűz­lép­cső­ház ajta­ját éppen csuk­ta be maga mögött, így ekkor már az ajtó mögött állt. Csak a vélet­len­nek volt köszön­he­tő, hogy a löve­dék nem talál­ta el a fér­fit; az átfú­ró­dott a tűz­lép­cső­ház ajta­ján és a fal­ban állt meg. A vád­lott sza­bály­ta­la­nul, az átla­gos­nál jóval nagyobb ron­cso­lás­ra képes ún. expan­zív löve­dé­ket használt.

A vád­lott ezt köve­tő­en meg­pró­bál­ta össze­szed­ni az álta­la kilőtt vala­mennyi löve­dék hüve­lyét, majd fel­ment a laká­sá­ba, a töl­tény­hü­ve­lye­ket a WC-be dobta és lehúz­ta annak érde­ké­ben, hogy azo­kat eltüntesse.

A fen­ti­e­ken túl­me­nő­en a vád­irat részét képe­zi egy másik cse­lek­mény is; a vád sze­rint a volt rend­őr a fenti ese­tet meg­elő­ző­en, egy hét­tel koráb­ban, szin­tén ittas álla­pot­ban a tár­sas­ház pin­cé­jé­ben dol­go­zó két fér­fit pró­bált meg élet elle­ni fenye­ge­tés­sel arra kény­sze­rí­te­ni, hogy az álta­luk vég­zett fúrá­si mun­kát fejez­zék be, mert az azzal járó zaj őt zavarta.

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a volt rend­őr­rel szem­ben ember­ölés bűn­tett kísér­le­te, vala­mint két rend­be­li kény­sze­rí­tés bűn­tett kísér­le­te miatt nyúj­tott be vádiratot.

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség által lefog­lalt fel­vé­te­lek az üggyel kap­cso­lat­ban köz­zé­tett koráb­bi ügyész­sé­gi saj­tó­anyag aláb­bi lin­kén elérhetők:

https://ugyeszseg.hu/a-budapesti-nyomozo-ugyeszseg-emberoles-kiserlete-miatt-orizetbe-vett-egy-budapesti-rendortisztet-hamarosan-videoval/