Főoldal » Archív » Emberölés kísérlete miatt vádemelés

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja az ügyész­ség azt a nőt, aki az egyik sza­bol­csi ápoló - gon­do­zó ott­hon­ban két­szer nya­kon szúr­ta betegtársát. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint a beteg­sé­gei miatt beszá­mí­tá­si képes­ség­gel nem ren­del­ke­ző vád­lott az ápoló - gon­do­zó ott­hon­ban bará­ti kap­cso­lat­ba került egy másik nővel, aki idő­köz­ben beteg­ség miatt elhunyt. A vád­lott úgy érez­te, hogy az elhunyt barát­ja - a későb­bi sér­tett - fele­lős azért, hogy a nő meg­halt, ezért hara­gu­dott rá. 2019. augusz­tus 22-én a zak­la­tott álla­po­tú vád­lott az intéz­mény kony­há­já­ban magá­hoz vett egy több, mint tíz cen­ti­mé­ter pen­gé­jű kony­ha­kést, és azzal kora este fel­ment a sér­tett férfi lakó­szo­bá­já­ba. A sér­tett az ágyán hanyatt feküdt, ami­kor a vád­lott mellé lépett, és közel­ről köze­pes erő­vel két­szer is a nya­kán meg­szúr­ta. A sér­tett­nek sike­rült fel­áll­nia és kifut­nia a szo­bá­ból, az egyik gon­do­zó pedig elvet­te a vád­lot­tól a kést.

A sér­tett sérü­lé­sei öt - hat hét alatt meg­gyó­gyul­tak, élet­ve­szé­lyes álla­pot sem ala­kult ki nála, azon­ban csak a vélet­le­nen múlt, hogy nem halt bele a támadásba.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a vád­lott már hóna­pok óta elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lés alatt áll.

Mivel a vád­lott beszá­mí­tá­si képes­sé­gé­nek hiá­nya miatt nem bün­tet­he­tő, ezért az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ment­se fel a vád­lot­tat bün­tet­he­tő­sé­get kizá­ró okból, ugyan­ak­kor egy­ide­jű­leg ren­del­je el a kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét. A kény­szer­gyógy­ke­ze­lés a tör­vény sze­rint egy intéz­ke­dés, melyet azok­kal szem­ben kell alkal­maz­ni, akik az elme­mű­kö­dé­sük kóros álla­po­ta miatt nem bün­tet­he­tő­ek, és tar­ta­ni kell attól, hogy hason­ló bűn­cse­lek­ményt fog­nak elkö­vet­ni, fel­té­ve, hogy bün­tet­he­tő­sé­gük ese­tén egy­évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél súlyo­sabb bün­te­tést kel­le­ne kiszabni.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik.