Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Emberölés kísérlete miatti büntetőeljárás alatt ismét ölést kísérelt meg – vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Levág­ta a nyom­kö­ve­tőt magá­ról és volt barát­nő­jé­nek, vala­mint a lány édes­any­já­nak éle­té­re tört egy fia­tal­ko­rú. A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt elle­ne és letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tést indítványoz.

 A vád­irat sze­rint a vád­lott, a cse­lek­mény ide­jén 16 éves fiú viha­ros, ,,se veled, se nél­kü­led” sze­rel­mi viszonyt foly­ta­tott egy kis­ko­rú lánnyal, akit alkal­man­ként meg is ütött. A lány végül sza­kí­tott a fiú­val, aki azon­ban ezt nem tudta fel­dol­goz­ni. A fia­tal­ko­rú 2018-ban, koráb­bi pár­kap­cso­la­tá­ban a jegye­se éle­té­re tört, emi­att bün­te­tő­el­já­rás és nyom­kö­ve­tő esz­köz­zel biz­to­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­let alatt állt. A fiú 2019. augusz­tus 8-án levág­ta magá­ról a nyom­kö­ve­tőt és egy bics­kát magá­hoz véve átment Pest­ről a XI. kerü­let­be, ahol a lány­ra és a lányát véde­ni igye­ke­ző édes­anyá­ra támadt, mind­ket­tő­jü­ket több­ször – a lányt a föld­re is ránt­va és leszo­rít­va – meg­szúr­ta. A fia­tal­ko­rú táma­dó csak akkor hagyott fel a cse­lek­ménnyel, ami­kor az édes­anya tele­fo­non segít­sé­get ért. A lány éle­tét csak az idő­ben kiér­ke­ző, szak­sze­rű men­tő­or­vo­si ellá­tás men­tet­te meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fiú ellen előre kiter­vel­ten, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és – a bűn­ügyi fel­ügye­let­ből eltá­vo­zás miatt – fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Törvényszéken.

A tör­vény sze­rint egy bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor tizen­ha­to­dik élet­évét betöl­tött fia­tal­ko­rú­ra kiszab­ha­tó sza­bad­ság­vesz­tés leg­hosszabb tar­ta­ma élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se ese­tén tizen­öt év.

A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.

A fia­tal­ko­rú másik bűn­ügyé­ben – amely­hez jelen ügy egye­sí­té­sét indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség – a vád­eme­lés­ről szóló köz­le­mény itt érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/vademeles-szerelemfeltesbol-elkovetett-emberoles-kiserlete-miatt/