Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Emberölési kísérlet konyhakéssel - fotóval

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség ember­ölés kísér­le­té­vel vádol egy fér­fit, aki tavaly szep­tem­ber­ben egy Győr-Moson-Sopron megyei tele­pü­lé­sen ebéd köz­ben a kony­ha­kést három­szor is élet­tár­sá­ba szúrta.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az 52 éves férfi aznap erő­sen ittas álla­pot­ban ebé­delt ott­ho­nuk­ban, mikor a hason­ló­an ittas élet­tár­sá­val össze­ve­szett. A heves vesze­ke­dé­sek egyéb­iránt rend­sze­re­sen elő­for­dul­tak közöt­tük, ami ita­lo­zó élet­mód­juk­kal is össze­füg­gés­ben volt.

A vesze­ke­dés hevé­ben a férfi a kezé­ben lévő 10-12 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel három­szor is meg­szúr­ta élet­tár­sát, aki bal fel­kar­ján két szúrt, vala­mint bal hón­alj­vo­na­lá­ban egy olyan ugyan­csak szúrt sérü­lést szen­ve­dett el, mely átha­tolt a mell­kas­fa­lán, és köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­nak minő­sü­lő lég­mel­let okozott.

Az erő­sen vérző, utcá­ra kime­ne­kü­lő sér­tett­hez a szom­széd­ja hívott segítséget.

A férfi a nőnek az őt ellá­tó men­tők jelen­lé­té­ben még a cse­lek­mény után is olyan trá­gár kife­je­zé­se­ket kia­bált, ame­lyek tar­tal­ma sze­rint saj­nál­ja, hogy a sér­tett nem vesz­tet­te életét.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi cse­lek­mé­nye öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.