Főoldal » Archív » Emberölési kísérlet miatt letartóztatásukat indítványozta az ügyészség

A Fejér Megyei Főügyész­ség több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2019. decem­ber 17-én, a haj­na­li órák­ban, két duna­új­vá­ro­si sér­tet­tet, az álta­luk lakott lakás­ban sod­ró­fá­val, kala­páccsal és vas­cső­vel bán­tal­maz­tak, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tet­tek élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ved­tek.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak a sér­tet­tek­kel közös isme­rő­sü­ket keres­ték a duna­új­vá­ro­si lakás­ban. A bejá­ra­ti ajtót berúg­ták és bemen­tek az ingat­lan­ba, ott össze­szó­lal­koz­tak a két sér­tet­tel. Azzal fenye­ge­tőz­tek, hogy egy későb­bi idő­pont­ban, fel­fegy­ver­kez­ve vissza­tér­nek, és meg­ölik egyi­kő­jü­ket. A ter­hel­tek később vissza­tér­tek a lakás­hoz, az ajtót ismét berúg­ták, és a sér­tet­tek meg­ölé­sé­vel fenye­ge­tőz­tek, őket sod­ró­fá­val, vas­cső­vel, vala­mint kala­páccsal bán­tal­maz­ták. A cse­lek­mé­nyü­ket akkor hagy­ták abba, ami­kor a tár­sas­ház egyik lakó­ja figyel­mez­tet­te őket, hogy érte­sí­ti a rend­őr­sé­get. Ezután a ter­hel­tek elme­ne­kül­tek a hely­szín­ről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben mind­két sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A gya­nú­sí­tot­tak hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több­ször vol­tak bün­tet­ve, amely­re figye­lem­mel a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye fenn­áll. A meg­va­ló­sí­tott cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tot­tak szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, vala­mint attól, hogy a bizo­nyí­tá­si eljá­rást a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val veszé­lyez­tet­nék.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon, az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a ter­hel­tek letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés vég­le­ges.