Főoldal » Hírek » Embertelen körülmények között tartotta a kutyáját – fotókkal – a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Kar­ca­gi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 59 éves kun­he­gye­si fér­fi­val szemben.

A vád sze­rint a férfi kun­he­gye­si ott­ho­ná­ban az udva­ron 3,5 méte­res hosszú­sá­gú - a kerí­tés osz­lo­pá­hoz rög­zí­tett - lán­con tar­tot­ta meg­köt­ve 10-12 éves nős­tény kutyá­ját. A Jász-Nagykun-Szolnok Vár­me­gyei Kor­mány­hi­va­tal állat­vé­del­mi fel­ügye­lő­je 2023. május 22. nap­ján ható­sá­gi hely­szí­ni ellen­őr­zést tar­tott a férfi lakó­he­lyén és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a kutyát nem meg­fe­le­lő körül­mé­nyek között tart­ja a férfi. 

A kutya lánca a kerí­té­sen fel volt akad­va, a tes­tét legyek jár­ták, nyü­szí­tett, egész­ség­ügyi­leg súlyos álla­pot­ban volt az állat, mely már csak mini­má­li­san moz­gott és rea­gált a kül­vi­lág­ra, így a legye­ket sem tudta elhaj­ta­ni a tes­té­ről. Az állat 2,5 X 2,5 méte­res terü­le­ten jár­ha­tott, mely terü­let vize­let­tel és ürü­lék­kel volt szennyezett.

A kutyán lévő nyak­örv bele­vá­gott a húsá­ba, mely 15 cen­ti­mé­te­res sáv­ban a bőr mélyebb réte­gé­re is kiter­je­dő foly­to­nos­sá­gi hiányt oko­zott, majd a nyak­örv benö­vé­se egy súlyos fokú, mély­re ter­je­dő, kife­ké­lye­se­dett gyul­la­dás­sal járt, a gennyes bőrt a legyek beköp­ték, lár­vá­i­kat lerak­ták, ame­lyek az állat bőré­ben növe­ked­tek. A feké­lyes seb alat­ti és a nyak­örv köré növe­ke­dett kötő­szö­ve­tek, izom­szö­ve­tek ki vol­tak téve az eb moz­gá­sa során a lánc dör­zsö­lő hatá­sá­nak, amely fáj­da­lom­mal is járt, külö­nös szen­ve­dést okoz­va ezzel az állatnak.

Az álla­tot az állat­vé­dők segít­sé­gé­vel az ellen­őr­ző ható­ság elszál­lít­tat­ta, majd sor került orvo­si ellá­tá­sá­ra, gyógy­ke­ze­lé­sé­re. Az eb keze­lést meg­elő­ző álla­po­ta rövid úton vér­fer­tő­zést oko­zott volna, ami - gyógy­ke­ze­lés nél­kül - az állat pusz­tu­lá­sá­hoz vezet, amennyi­ben az álla­tot nem eme­lik ki a kör­nye­zet­ből, abban az eset­ben 1-2 héten belül elpusz­tul. Az eb min­den meg­be­te­ge­dé­se és azok gyógy­ke­ze­lé­sé­nek, meg­elő­zé­sé­nek elma­ra­dá­sa külö­nös szen­ve­dést oko­zott az állatnak.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vár­me­gyei Kor­mány­hi­va­tal a fér­fit állat­vé­del­mi bír­ság meg­fi­ze­té­sé­re köte­lez­te, egy­út­tal a kutya­tar­tás­tól 2 évre eltil­tot­ta, vala­mint az ingat­la­nán lefog­lalt sérült kutyát egy továb­bi másik ebbel egye­tem­ben elkobozta.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Az ügy­ben a Kar­ca­gi Járás­bí­ró­ság fog dön­tést hozni.

A mel­lé­kelt képe­ket az ügy­ben eljá­ró nyo­mo­zó­ha­tó­ság készí­tet­te a nyo­mo­zás során, a képe­ken az eb és annak nyak­ör­ve látható.