Főoldal » Hírek » Embertelen körülmények között tartotta juhászait, egyiküket meg is vakította - fotókkal - Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy gaz­dál­ko­dó­val szem­ben, aki ember­te­len körül­mé­nyek között, fizet­ség nél­kül dol­goz­tat­ta idős, nehéz sorsú juhá­sza­it. A rend­sze­res bán­tal­ma­zás­tól egyi­kük a fél sze­mé­re meg­va­kult.

A vád­irat sze­rint a Bács-Kiskun vár­me­gyei tanyán állat­tar­tás­sal fog­lal­ko­zó férfi 2010. és 2021. között más gaz­dák­nál dol­go­zó idős, egye­dül­ál­ló fér­fi­a­kat fize­tés, rend­sze­res sza­bad­na­pok és tel­jes ellá­tás ígé­re­té­vel rávett arra, hogy állat­gon­do­zó­ként nála dol­goz­za­nak. Miu­tán az első juhásszal 2010 nya­rán szó­ban meg­egye­zett, a hely­is­me­ret­tel nem ren­del­ke­ző fér­fit az éjsza­kai órák­ban gép­ko­csi­val elvit­te a tanyá­já­ra. Ott egy takar­mány táro­lá­sá­ra hasz­nált, rág­csá­lók­kal teli, folyó­víz és áram nél­kü­li épü­let­ben szál­lá­sol­ta el, amely­ben a sér­tett maga ala­kí­tot­ta ki az ágyát szal­ma­bá­lák­ra helye­zett desz­kák­ból. 

A gazda 2013 novem­be­ré­ben, majd 2021 júni­u­sá­ban továb­bi két fér­fit vitt dol­goz­ni a tanyá­ra. A sér­tet­tek rend­sze­re­sen éhez­tek, több­ször elő­for­dult, hogy a gazda csak késő éjjel vitt nekik enni, ezért éhsé­gük­ben a disz­nók­nak kivitt kony­hai mara­dék­ból, illet­ve a bir­kák táp­já­ból kény­sze­rül­tek enni. A vád­lott emel­lett rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta illet­ve rug­dos­ta is őket. Egyi­kü­ket ököl­lel úgy meg­ütöt­te, hogy a bal sze­mé­re meg­va­kult. A juhász végső elke­se­re­dé­sé­ben öngyil­kos­sá­got kísé­relt meg, ami miatt a vád­lott végül kór­ház­ba vitte és ott hagy­ta.

A kilá­tás­ta­lan hely­ze­tük­ből a juhá­szok úgy mene­kül­tek meg, hogy a rájuk bízott álla­tok a szom­szé­dos tanyá­kon lele­gel­ték a vetést, és az emi­at­ti rend­őri intéz­ke­dés során segít­sé­get kér­tek az egyen­ru­há­sok­tól. A vád­lott azon­ban ezután még több­ször is meg­ölés­sel fenye­get­te egyi­kü­ket, amennyi­ben tanús­kod­ni pró­bál­na.

Az ügyész­ség a gaz­dát rend­sze­res előny cél­já­ból, több ember sérel­mé­re, kiszol­gál­ta­tott hely­zet kihasz­ná­lá­sá­val, sanyar­ga­tás­sal elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, továb­bá bün­te­tő­ügy­ben elkö­ve­tett kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.

A csa­tolt fotó­kon a bűn­cse­lek­mény hely­szí­ne és a sér­tet­tek szál­lás­he­lye lát­ha­tó.