Főoldal » Az ügyészségről » Emlékérme az ügyészség 150 éves évfordulójára

A Magyar Nem­ze­ti Bank az ügyész­ség 150 éves évfor­du­ló­já­ra emlék­ér­mét bocsá­tott ki. Az érme ötvö­zi a régi szim­bó­lu­mo­kat a modern jel­ké­pek­kel. A ter­ve­ző End­rődy Zol­tán ipar­mű­vész. Az érme hiva­ta­los kibo­csá­tá­sa­kor Patai Mihály, az MNB alel­nö­ke köszön­töt­te az ügyészséget.

Az emlék­ér­mé­ről hosszab­ban itt olvashatnak.