Főoldal » Hírek » Emlékgyűrűk - Ügyészség Napja

Az Ügyész­ség Nap­ját júni­us 10-én ünne­pel­jük. A már bemu­ta­tott emlék­ér­mék mel­lett emlék­gyű­rű­ket, emlék­tár­gya­kat és okle­ve­le­ket osz­ta­nak ki ebből az alka­lom­ból. A leg­főbb ügyész az ügyész­sé­gi szol­gá­lat­ban huza­mos időn át nyúj­tott, kiemel­ke­dő tevé­keny­sé­get emlék­tárgy ado­má­nyo­zá­sá­val, a kima­gas­ló szak­mai élet­utat pedig Ügyész­sé­gi Emlék­gyű­rű­vel isme­ri el.

A gyű­rű­ket eddig nem volt lehe­tő­sé­ge min­den­ki­nek meg­cso­dál­ni, most női és férfi vál­to­za­tát is meg­mu­tat­juk egy rövid ani­má­ci­ó­ban. 2021-ben kilenc ügyész­sé­gi alkal­ma­zott kapott emlék­tár­gyat, tizen­egyen pedig emlékgyűrűt.