Főoldal » Archív » Engedély nélkül árult pálinkafőzőt interneten

Egy 60 lite­res pálin­ka­fő­ző beren­de­zést kínált eladás­ra inter­ne­ten a vád­lott, amely­re rövi­de­sen vevő is akadt és azt lánc­fű­ré­sze­kért cse­ré­be meg­vá­sá­rol­ta. A hir­de­tő vád­lott a pálin­ka­fő­ző érté­ke­sí­té­sé­hez szük­sé­ges enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, ezért cse­lek­mé­nyé­vel meg­szeg­te a jöve­dé­ki ter­mé­kek for­gal­ma­zá­sá­ra vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat, ame­lyek sze­rint lepár­ló beren­de­zést gyár­ta­ni, érté­ke­sí­te­ni kizá­ró­lag a vám­ha­tó­ság enge­dé­lyé­vel lehet.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség -Pálin­ka­fő­zőt árult interneten