Főoldal » Archív » Engedély nélkül elvett autóval indult bulizni a fiatal vádlott

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a mos­dó­si fia­talt, aki isme­rő­se kocsi­já­val, annak enge­dé­lye nél­kül közlekedett. 

A 18 éves fiú 2018 októ­be­ré­nek ele­jén a késő esti órák­ban fel­fi­gyelt arra, hogy nagy­nén­je élet­tár­sá­nak autó­ja az udva­ru­kon áll. Tudta, hogy az indí­tó­kul­csot rend­sze­re­sen a kocsi­ban hagy­ják, ezért elha­tá­roz­ta, hogy az autót elvi­szi egy körre. Mivel nem látott sen­kit a közel­ben, a kocsit kitol­ta az udvar­ból, majd az utcán bein­dí­tot­ta és azzal a szom­szé­dos falu felé haj­tott, útköz­ben fel­vet­te egyik isme­rő­sét is.

A két fia­tal ezután buliz­ni indult, azon­ban autó­zá­suk nem tar­tott soká­ig, mert a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták a vád­lot­tat, amely során kide­rült, hogy nincs jogo­sít­vá­nya és a kocsit enge­dély nél­kül, jog­ta­la­nul használja.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat egy évre pró­bá­ra bocsá­tot­ta. Az íté­let jog­erő­re emelkedett.