Főoldal » Hírek » Engedély nélkül elvitt autóval, ittasan közlekedett- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­le és ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt vádat emelt egy 33 éves fér­fi­val szem­ben.

A vád­irat sze­rint, a bűn­cse­lek­mény sér­tett­je bérbe vett egy autót egy cég­től, amellyel 2020. júli­us 15-én ide­ig­le­ne­sen az isme­rő­se - a vád­lott férfi - laká­sá­nak udva­rán par­kolt. A vád­lott más­nap ittas álla­pot­ban, a sér­tett enge­dé­lye nél­kül magá­hoz vette a gép­ko­csi indí­tó­kul­csát, majd a férfi tudta és bele­egye­zé­se nél­kül elin­dult az autó­val és Ede­lény felé vette az irányt.

A vád­lot­tat – aki veze­tői enge­déllyel sem ren­del­ke­zett – a rend­őrök Ede­lény­ben iga­zol­tat­ták,  majd mivel a vele szem­ben alkal­ma­zott alko­hol­szon­da pozi­tív ered­ményt muta­tott, hite­les lég­al­ko­hol­mé­rés cél­já­ból elő­ál­lí­tot­ták. Az intéz­ke­dő rend­őrök a vád­lot­tal szem­ben enge­dély nél­kü­li veze­tés miatt külön sza­bály­sér­té­si fel­je­len­tést is tet­tek.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben köz­ér­de­kű munka és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Kazinc­bar­ci­kai Járás­bí­ró­ság­nak.