Főoldal » Archív » Engedély nélkül elvitte, majd összetörte ismerőse autóját

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki jog­ta­la­nul hasz­nál­ta és össze­tör­te isme­rő­se autó­ját.

Az eset 2016. augusz­tus 09. nap­ján 21:00 óra körül tör­tént a Hajdú-Bihar megyei Sáp köz­ség­ben. Az elkö­ve­tés­kor 17 éves vád­lott ész­lel­te, hogy a tele­pü­lés egyik utcá­ján a kapu­be­já­ró­ban állt az isme­rő­se autó­ja, ami nyi­tott álla­pot­ban volt, az indí­tó­kul­csot pedig a gyúj­tás­kap­cso­ló­ban hagy­ták. A férfi beült a sze­mély­gép­ko­csi­ba azért, hogy jog­ta­la­nul hasz­nál­ja, pedig nem ren­del­ke­zett veze­tői enge­déllyel és a tulaj­do­nos sem enged­te meg a hasz­ná­la­tot.

A vád­lott a gép­jár­mű­vet bein­dí­tot­ta és elin­dult a köz­ség bel­te­rü­le­tén, azon­ban mint­egy 20 méter meg­té­te­le után elvesz­tet­te ural­mát a jármű irá­nyí­tá­sa felett és áthaj­tott az úttest bal olda­lán lévő árkon, majd neki­üt­kö­zött az árok mögöt­ti ingat­lan kerí­té­sé­nek. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, de az autó több alkat­ré­sze meg­ron­gá­ló­dott.

A vád­lott a cse­lek­mé­nyé­vel 200.000,- Ft ron­gá­lá­si kárt oko­zott, amit a nyo­mo­zás során meg­té­rí­tett.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség 2016 novem­be­ré­ben a vád­eme­lés elha­lasz­tá­sá­ról ren­del­ke­zett. A vád­eme­lés elha­lasz­tá­sá­nak tar­ta­ma lejárt, azon­ban a vád­lott a párt­fo­gó fel­ügye­let sza­bá­lya­it súlyo­san meg­szeg­te, mert a párt­fo­gó­já­val nem tar­tot­ta rend­sze­re­sen a kap­cso­la­tot, így az ügyész­ség 2018 novem­be­ré­ben az eljá­rás foly­ta­tá­sát ren­del­te el.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat bocsás­sa pró­bá­ra és a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét.