Főoldal » Hírek » Engedély nélkül forgalmazott vírusellenes készítményt - Fotóval - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csong­rá­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­vel szem­ben, aki egy web­áru­há­zon keresz­tül, más­fél éven át érté­ke­sí­tett - töb­bek között - víru­sos beteg­sé­gek keze­lé­sé­re alkal­mas­nak hir­de­tett csep­pe­ket.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017 augusz­tu­sá­ban Romá­ni­á­ban ala­pí­tott egy céget, töb­bek között gyógy­szer­ké­szít­mé­nyek gyár­tá­sá­ra. Ezt köve­tő­en a cég nevé­ben 2017 decem­be­ré­ben egy magyar nyel­vű web­áru­há­zat hozott létre, kap­cso­lat­tar­tó­ként magát meg­je­löl­ve. A web­ol­da­lon egy nátrium-kloridot, sósa­vat és cit­rom­sa­vat tar­tal­ma­zó olda­tot hir­de­tett, amely állí­tá­sa sze­rint „a malá­ri­át 48 óra alatt kiírt­ja a szer­ve­zet­ből”, az inf­lu­en­zát, a bak­té­ri­u­mo­kat és a víru­so­kat is vég­ér­vé­nye­sen eltá­vo­lít­ja, de alkal­mas külön­bö­ző fer­tő­zé­sek, beteg­sé­gek meg­elő­zé­sé­re és keze­lé­sé­re is. A vád­lott a web­ol­da­lon, a közös­sé­gi média más felü­le­te­in vide­ók­ban is nép­sze­rű­sí­tet­te a ter­mé­ket, ahol sze­mé­lye­sen ismer­tet­te az oldat hatá­sa­it, fel­hasz­ná­lá­si mód­ja­it. A vád­lott egyéb­ként az álta­la beszer­zett alap­anya­gok­ból maga cso­ma­gol­ta a ter­mé­ket csong­rá­di laká­sán és azt online fize­tés­sel tud­ták a vevők kifi­zet­ni. A férfi a web­lap 2019. júli­u­si tör­lé­sé­ig mint­egy 1,2 mil­lió forint érték­ben érté­ke­sí­tett az oldat­ból.

A vád­lott által for­gal­ma­zott ter­mék a hatá­lyos sza­bá­lyo­zás sze­rint gyógy­szer­nek minő­sül, mely­nek for­gal­ma­zá­sá­ra enge­déllyel nem ren­del­ke­zett.

Az ügy­ben a fel­je­len­tést – a WHO fel­hí­vá­sát és egy magán­sze­mély Nem­ze­ti Nép­egész­ség­ügyi Köz­pont­hoz érke­zett beje­len­té­sét köve­tő­en – az orszá­gos tisz­ti­fő­or­vos tette. A WHO fel­hí­vá­sa sze­rint a szert 2010 után másod­szor for­gal­maz­zák és több ország­ban káros hatá­sok lép­tek fel, ezért a ter­mék for­ga­lom­ba hoza­ta­la köz­egész­ség­ügyi veszélyt hor­doz. Ugyan­csak beje­len­tés­sel élt az Orszá­gos Gyógy­sze­ré­sze­ti és Élelmezés-egészségügyi Inté­zet is, kiemel­ve, hogy való­já­ban egy ház­tar­tá­si hipó­hoz hason­ló hatá­sú készít­mény­ről van szó.

A járá­si ügyész­ség a fér­fi­vel szem­ben a fel­hasz­ná­lók szá­má­ra szé­les kör­ben hoz­zá­fér­he­tő­vé válás­sal elkö­ve­tett gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Csong­rá­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A kép illuszt­rá­ció.